Analiza struktury i dynamiki

Narzędzie dokonuje analizy sprawozdania finansowego w dwóch podstawowych częściach: analiza pionowa (analiza struktury) oraz pozioma (analiza dynamiki). Efekt to ogólne pojęcie o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz o tendencjach i kierunkach, w których się ono rozwija. Analiza ta wskazuje również aspekty, którym należy przyjrzeć się dokładniej w dalszych etapach analizy finansowej danej Jednostki.

Cena:   30 zł brutto

Zobacz przykład

Zarejestruj się i wykonaj usługę jednorazowo >>>

Ocena struktury oraz dynamiki sprawozdań finansowych jest potrzebna nie tylko do bieżącego zarządzania finansami przedsiębiorstwa, ale również do badania ich kondycji finansowej i wyceny wartości majątku. Analiza sytuacji majątkowo-finansowej przedsiębiorstwa ma na celu przygotowanie i przetworzenie informacji pozwalających na kompleksową i wszechstronną ocenę funkcjonowania przedsiębiorstwa. Informacje te umożliwiają ustalenie faktów i zjawisk ekonomicznych wywierających wpływ na działalność przedsiębiorstwa i osiągane rezultaty finansowe. Na tej podstawie podejmowane są decyzje dotyczące rozwoju przedsiębiorstwa, a kredytodawcy i potencjalni inwestorzy oceniają możliwości angażowania kapitałów w finansowanie jego działalności. Opierając się na danych zawartych w podstawowych sprawozdaniach finansowych najczęściej przeprowadza się ocenę struktury majątkowo-kapitałowej przedsiębiorstwa oraz ocenę kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Ocena struktury majątkowo-kapitałowej opiera się przede wszystkim na danych bilansowych i z tego względu określana jest jako wstępna analiza bilansu.

Obejmuje ona badanie struktury majątku (aktywów), struktury kapitałowej (pasywów) oraz relacji zachodzących między właściwymi pozycjami majątku i kapitału. W ocenie kondycji finansowej (obok bilansu) wykorzystywane są również informacje z rachunku zysków i strat. Badanie dynamiki danych rachunku zysków i strat pozwala ustalić ogólne źródła osiągniętego wyniku finansowego przedsiębiorstwa. Wzrost lub spadek zysku netto wiąże się bowiem ze zmianami poszczególnych rodzajów wyniku finansowego oraz czynników na nie oddziałujących. Ocena struktury rachunku zysków i strat polega na ustaleniu udziału poszczególnych jego składników w ogólnej wielkości przychodów ze sprzedaży.

Analiza pionowa bilansu i rachunku zysków i strat określana jako analiza struktury, polega na badaniu udziału poszczególnych składników aktywów i pasywów w sumie bilansowej oraz na badaniu udziału poszczególnych kategorii rachunku zysków i strat w przychodach ze sprzedaży lub w kosztach operacyjnych.

Analiza struktury bilansu (pionowa) obejmuje badanie:

struktury majątkowej bilansu

struktury kapitałowej bilansu

struktury kapitałowo-majątkowej bilansu

Analiza struktury rachunku zysków i strat (pionowa) obejmuje badanie:

struktury przychodów

struktury kosztów

udziału wyników finansowych w przychodach (rentowności)

Badanie struktury bilansu ma na celu określanie przesunięć, jakie nastąpiły w środkach gospodarczych i źródłach ich pokrycia. Struktura aktywów informuje o sposobie zaangażowania kapitału przedsiębiorstwa. Jest ona uzależniona od szeregu czynników, wśród których można wymienić:

rodzaj prowadzonej działalności

program produkcyjny

długość cyklu produkcyjnego

rodzaj stosowanych materiałów i surowców

efektywność wykorzystania środków gospodarczych.

Analiza pozioma bilansu i rachunku zysków i strat polega na ustaleniu zmian w ujęciu wartościowym i procentowym poszczególnych składników sprawozdania finansowego w ciągu określonego czasu.

W analizie poziomej porównuje się poszczególne pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat w ujęciu wartościowym i procentowym ciągu określonego czasu.

W ramach analizy wykonuje się obliczenia zmian pozycji bilansu i rachunku zysków i strat pomiędzy rokiem poprzedzającym i bazowym.

W analizie należy dokonać nie tylko ustalenia zmian struktury i dynamiki poszczególnych pozycji bilansu i rachunku zysków i strat, ale również o określenie czynników wywołujących te zmiany oraz ich wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa.

Analiza trendów i odchyleń wynikających z badania poszczególnych wielkości sprawozdań finansowych, może być podstawą do podjęcia kroków zaradczych przy pojawieniu się niekorzystnych tendencji dla przedsiębiorstwa.

Analiza ogólnej sytuacji majątkowej i finansowej polega na badaniu relacji pomiędzy poszczególnymi grupami aktywów i pasywów. Oceniając pozycje finansową przedsiębiorstwa, należy zwrócić uwagę na to, czy struktura kapitału jest dostosowana do struktury majątku. Kapitał nie powinien być dłużej związany z danymi składnikiem majątku, niż wynosi okres pozostawania tego kapitału w przedsiębiorstwie. Wyrażają to poniższe relacje:

Tablica prezentująca relacje pomiędzy poszczególnymi grupami aktywów i pasywów przedstawia się następująco:

Majątek Trwały (MT)

Kapitał Własny (KW)

Majątek Obrotowy (MO)

Kapitał Obcy (KO)

Uwzględniając powiązania pionowe i poziome oblicza się następujące wskaźniki:

Rodzaj powiązania

Nazwa wskaźnika

Wzór

Interpretacja

 

 

 

Im jest większy tym większa jest

pionowe

Wskaźnik struktury kapitału

KW/KO

niezależność finansowa

 

 

 

przedsiębiorstwa

 

 

 

Informuje o stopniu

 

 

 

unieruchomienia majątku, co

pionowe

Wskaźnik struktury majątku

MT/MO

wynika z faktu, iż Majątek Trwały

jest trudno zbywalny. Wskaźnik

 

 

 

 

 

 

ten zależy od rodzaju

 

 

 

prowadzonej działalności

 

 

 

Określa on stopień finansowania

poziome

Wskaźnik zastosowania

KW/MT

majątku kapitałem własnym.

kapitału własnego

Powinien on być większy bądź

 

 

 

 

 

równy od 1

 

 

 

Określa on stopień finansowania

poziome

Wskaźnik zastosowania

KO/MO

majątku obrotowego kapitałem

kapitału obcego

obcym. Powinien on być mniejszy

 

 

 

 

 

od 1 i mieć tendencje malejącą

Zaprezentowana poniżej analiza wstępna bilansu oraz rachunku zysku i strat jest podstawą do przeprowadzenia analizy wskaźnikowej pogłębiającej proces badawczy umożliwiający bardziej szczegółową ocenę.

2. Analiza ogólnej sytuacji majątkowej i finansowej

Powiązania pionowe

Powiązania pionowe

wzór

2009-12-31

2010-12-31

2011-12-31

Wskaźnik struktury kapitału

KW/KO

3,12

2,81

2,20

Wskaźnik struktury majątku

MT/MO

0,69

0,87

1,01

Wskaźnik struktury kapitału

Na dzień 2009-12-31 na 1 zł kapitału obcego przypadało 3,12 zł kapitału własnego. Sytuacja Spółki była bezpieczna, gdyż w strukturze pasywów przeważał kapitał własny. Finansowanie oparte w większości na kapitale własnym pozwala na jego nieograniczony czasowo dostęp (bez konieczności zwrotu) oraz jego pełną dyspozycyjność. Tym samym wzmacnia ono niezależność ekonomiczną oraz elastyczność działania przedsiębiorstwa. Taka struktura finansowania może powodować wzrost wiarygodności wobec potencjalnych wierzycieli oraz może w dużym stopniu przyczynić się do zachowania płynności finansowej Spółki. Przewaga kapitału własnego nad kapitałem obcym niesie także za sobą pewne zagrożenia. Duży udział kapitału własnego w finansowaniu jednostki może być spowodowany szeroką strukturą własnościową przedsiębiorstwa. Powoduje to rozproszenie ośrodków decyzyjnych w wyniku którego przedsiębiorstwo może być nieefektywnie zarządzane. Zmniejsza się również efekt tzw. tarczy podatkowej, w wyniku czego Spółka nie jest w stanie osiągnąć korzystniejszej kwoty opodatkowania podatkiem dochodowym. Struktura ta pogarsza znacząco rentowność kapitału własnego.

Na dzień 2010-12-31 na 1 zł kapitału obcego przypadało 2,81 zł kapitału własnego. Sytuacja Spółki była bezpieczna, gdyż w strukturze pasywów przeważał kapitał własny. Finansowanie oparte w większości na kapitale własnym pozwala na jego nieograniczony czasowo dostęp (bez konieczności zwrotu) oraz jego pełną dyspozycyjność. Tym samym wzmacnia ono niezależność ekonomiczną oraz elastyczność działania przedsiębiorstwa. Taka struktura finansowania może powodować wzrost wiarygodności wobec potencjalnych wierzycieli oraz może w dużym stopniu przyczynić się do zachowania płynności finansowej Spółki. Przewaga kapitału własnego nad kapitałem obcym niesie także za sobą pewne zagrożenia. Duży udział kapitału własnego w finansowaniu jednostki może być spowodowany szeroką strukturą własnościową przedsiębiorstwa. Powoduje to rozproszenie ośrodków decyzyjnych w wyniku którego przedsiębiorstwo może być nieefektywnie zarządzane.

Zmniejsza się również efekt tzw. tarczy podatkowej, w wyniku czego Spółka nie jest w stanie osiągnąć korzystniejszej kwoty opodatkowania podatkiem dochodowym. Struktura ta pogarsza znacząco rentowność kapitału własnego.

Na dzień 2011-12-31 na 1 zł kapitału obcego przypadało 2,2 zł kapitału własnego. Sytuacja Spółki była bezpieczna, gdyż w strukturze pasywów przeważał kapitał własny. Finansowanie oparte w większości na kapitale własnym pozwala na jego nieograniczony czasowo dostęp (bez konieczności zwrotu) oraz jego pełną dyspozycyjność. Tym samym wzmacnia ono niezależność ekonomiczną oraz elastyczność działania przedsiębiorstwa. Taka struktura finansowania może powodować wzrost wiarygodności wobec potencjalnych wierzycieli oraz może w dużym stopniu przyczynić się do zachowania płynności finansowej Spółki. Przewaga kapitału własnego nad kapitałem obcym niesie także za sobą pewne zagrożenia. Duży udział kapitału własnego w finansowaniu jednostki może być spowodowany szeroką strukturą własnościową przedsiębiorstwa. Powoduje to rozproszenie ośrodków decyzyjnych w wyniku którego przedsiębiorstwo może być nieefektywnie zarządzane. Zmniejsza się również efekt tzw. tarczy podatkowej, w wyniku czego Spółka nie jest w stanie osiągnąć korzystniejszej kwoty opodatkowania podatkiem dochodowym. Struktura ta pogarsza znacząco rentowność kapitału własnego.

Wskaźnik struktury majątku

Na dzień 2009-12-31 na 1 zł majątku obrotowego przypadało 0,69 zł majątku trwałego. W strukturze aktywów przeważał majątek obrotowy i jest to sytuacja charakterystyczna dla spółek handlowych. Im więcej środków ulokowanych jest w majątku obrotowym, tym jest on łatwiejszy do zaangażowania w działalności gospodarczej i tym samym przedsiębiorstwo ma większą płynność majątkową-bilansową.

Na dzień 2010-12-31 na 1 zł majątku obrotowego przypadało 0,87 zł majątku trwałego. W strukturze aktywów przeważał majątek obrotowy i jest to sytuacja charakterystyczna dla spółek handlowych. Im więcej środków ulokowanych jest w majątku obrotowym, tym jest on łatwiejszy do zaangażowania w działalności gospodarczej i tym samym przedsiębiorstwo ma większą płynność majątkową-bilansową.

Na dzień 2011-12-31 na 1 zł majątku obrotowego przypadło 1,01 zł majątku trwałego. W strukturze aktywów przeważał majątek trwały. Wysoki udział aktywów trwałych jest charakterystyczny dla branż zaliczanych do kapitałochłonnych np. energetyka, budownictwo, górnictwo itp. Przewaga aktywów trwałych w przedsiębiorstwie wpływa na zmniejszenie elastyczności na zmiany koniunktury

gospodarczej, zwiększa koszty stałe utrzymania infrastruktury, a wartość aktywów w większym

stopniu zależy od wahań cen rynkowych.

Powiązania poziome

Powiązania poziome

wzór

2009-12-31

2010-12-31

2011-12-31

Wskaźnik zastosowania kapitału własnego

KW/MT

1,87

1,56

1,16

Wskaźnik zastosowania kapitału obcego

KO/MO

0,41

0,48

0,53

Wskaźnik zastosowania kapitału własnego

Na dzień 2009-12-31 na 1 zł majątku trwałego przypadało 1,87 zł kapitału własnego. Oznacza to, że została zachowana złota reguła bilansowa. Przedsiębiorstwo bezpiecznie finansuje swoją działalność. Nawet hipotetyczna nagła konieczność spłaty wszystkich zobowiązań nie musi wiązać się z koniecznością wyprzedaży swojego majątku trwałego. Coraz powszechniej stosowaną przez przedsiębiorstwa praktyką jest finansowanie majątku trwałego nie tylko samym kapitałem własnym, ale także kapitałem obcym długoterminowym (kapitałem stałym) W takiej sytuacji nie zostanie zachowana złota reguła bilansowa, ale złota reguła bankowa.

Na dzień 2010-12-31 na 1 zł majątku trwałego przypadało 1,56 zł kapitału własnego. Oznacza to, że została zachowana złota reguła bilansowa. Przedsiębiorstwo bezpiecznie finansuje swoją działalność. Nawet hipotetyczna nagła konieczność spłaty wszystkich zobowiązań nie musi wiązać się z koniecznością wyprzedaży swojego majątku trwałego. Coraz powszechniej stosowaną przez przedsiębiorstwa praktyką jest finansowanie majątku trwałego nie tylko samym kapitałem własnym, ale także kapitałem obcym długoterminowym (kapitałem stałym) W takiej sytuacji nie zostanie zachowana złota reguła bilansowa, ale złota reguła bankowa.

Na dzień 2011-12-31 na 1 zł majątku trwałego przypadało 1,16 zł kapitału własnego. Oznacza to, że została zachowana złota reguła bilansowa. Przedsiębiorstwo bezpiecznie finansuje swoją działalność. Nawet hipotetyczna nagła konieczność spłaty wszystkich zobowiązań nie musi wiązać się z koniecznością wyprzedaży swojego majątku trwałego. Coraz powszechniej stosowaną przez przedsiębiorstwa praktyką jest finansowanie majątku trwałego nie tylko samym kapitałem własnym, ale także kapitałem obcym długoterminowym (kapitałem stałym) W takiej sytuacji nie zostanie zachowana złota reguła bilansowa, ale złota reguła bankowa.

Wskaźnik zastosowania kapitału obcego

Na dzień 2009-12-31 na 1 zł majątku obrotowego przypadało 0,41 zł kapitału obcego.

Na dzień 2010-12-31 na 1 zł majątku obrotowego przypadało 0,48 zł kapitału obcego.

Na dzień 2011-12-31 na 1 zł majątku obrotowego przypadało 0,53 zł kapitału obcego.

Interpretacja

Uwzględniając powiązania poziome lub powiązania pionowe, można ustalić wskaźnik ogólnej sytuacji

finansowej przedsiębiorstwa.

 

wzór

2009-12-31

2010-12-31

2011-12-31

Powiązania pionowe

(KW:KO)/(MT:MO)

4,52

3,23

2,18

Powiązania poziome

(KW:MT)/(KO:MO)

4,52

3,23

2,18

Na dzień 2009-12-31 wskaźnik ogólnej sytuacji finansowo-majątkowej Spółki był na wysokim poziomie i wyniósł 4,52.

Na dzień 2010-12-31 wskaźnik ogólnej sytuacji finansowo-majątkowej Spółki wyniósł 3,23.

Natomiast na dzień 2011-12-31 wskaźnik ogólnej sytuacji finansowo-majątkowej Spółki wyniósł 2,18.

Wskaźniki te same w sobie są mało użyteczne. Dopiero zestawienie zmian ich wielkości w czasie niesie ze sobą istotne informacje. Stopniowy spadek sygnalizuje pogarszającą się sytuację finansową przedsiębiorstwa, natomiast wzrost świadczy o coraz lepszej jego kondycji.

Na dzień 2010-12-31 zanotowano spadek wskaźnika w porównaniu z okresem poprzednim o 1,28.

Zmianę tą można ocenić jako niekorzystną.

Na dzień 2011-12-31 wskaźnik ten odnotował spadek o 1,06 w porównaniu z okresem poprzednim.

Zmiana ta wpłynęła niekorzystnie na sytuację majątkowo-finansową Jednostki.

3. Analiza struktury bilansu

Dane

2009-12-31 2010-12-31 2011-12-31

Struktura - A. Aktywa trwałe

40,88%

46,46%

50,25%

Struktura - B. Aktywa obrotowe

59,12%

53,54%

49,75%

Struktura - A. Kapitał (fundusz) własny

75,74%

73,72%

68,72%

Struktura - B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

24,26%

26,28%

31,28%

Dane

2009-12-31 2010-12-31 2011-12-31

Struktura - I. Wartości niematerialne i prawne

5,49%

2,73%

1,35%

Struktura - II. Rzeczowe aktywa trwałe

24,60%

30,52%

35,85%

Struktura - III. Należności długoterminowe

0,03%

0,56%

0,00%

Struktura - IV. Inwestycje długoterminowe

10,08%

11,10%

11,68%

Struktura - V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,69%

1,55%

1,37%

Dane

2009-12-31 2010-12-31 2011-12-31

Struktura - l. Zapasy

20,52%

16,70%

13,42%

Struktura - II. Należności krótkoterminowe

36,24%

34,03%

34,25%

Struktura - III. Inwestycje krótkoterminowe

2,36%

2,16%

1,16%

Struktura - Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

2,19%

1,07%

0,94%

Struktura - IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00%

0,65%

0,92%

Dane

2009-12-31 2010-12-31 2011-12-31

Struktura - I. Rezerwy na zobowiązania

1,24%

5,60%

6,19%

Struktura - II. Zobowiązania długoterminowe

2,33%

0,36%

0,27%

Struktura - kredyty i pożyczki

2,33%

0,36%

0,27%

Struktura - inne zobowiązania finansowe

0,00%

0,00%

0,00%

Struktura - inne zobowiązania długoterminowe

0,00%

0,00%

0,00%

Dane

2009-12-31 2010-12-31 2011-12-31

Struktura - III. Zobowiązania krótkoterminowe

20,27%

20,19%

24,65%

Struktura - kredyty i pożyczki

20,27%

18,65%

22,18%

Struktura - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

0,00%

0,00%

0,00%

Struktura - inne zobowiązania finansowe

0,00%

0,00%

0,00%

Struktura - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12

 

 

 

msc

0,00%

0,00%

0,00%

Struktura - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń

0,00%

0,00%

0,00%

Struktura - z tytułu wynagrodzeń

0,00%

0,00%

0,00%

Struktura - Fundusze specjalne

0,00%

1,49%

1,99%

Struktura - IV. Rozliczenia międzyokresowe

0,43%

0,13%

0,17%

Zachowanie reguł finansowania

 

2009-12-31

2010-12-31

2011-12-31

Złota reguła bilansowa

Zachowana

Zachowana

Zachowana

Złota reguła bankowa

Zachowana

Zachowana

Zachowana

Na dzień 2009-12-31 została zachowana złota reguła bilansowa. Oznacza to, że majątek trwały przedsiębiorstwa ma w pełni pokrycie w kapitale własnym, czyli kapitał obcy nie jest angażowany w finansowanie majątku trwałego.

Na dzień 2010-12-31 została zachowana złota reguła bilansowa. Oznacza to, że majątek trwały przedsiębiorstwa ma w pełni pokrycie w kapitale własnym, czyli kapitał obcy nie jest angażowany w finansowanie majątku trwałego.

Na dzień 2011-12-31 została zachowana złota reguła bilansowa. Oznacza to, że majątek trwały przedsiębiorstwa ma w pełni pokrycie w kapitale własnym, czyli kapitał obcy nie jest angażowany w finansowanie majątku trwałego.

Na dzień 2009-12-31 została zachowana złota reguła bankowa. Oznacza to, że majątek trwały przedsiębiorstwa ma w pełni pokrycie w kapitale długookresowym (kapitale własnym i długoterminowym kapitale obcym), czyli kapitał krótkookresowy nie jest angażowany w finansowanie majątku trwałego.

Na dzień 2010-12-31 została zachowana złota reguła bankowa. Oznacza to, że majątek trwały przedsiębiorstwa ma w pełni pokrycie w kapitale długookresowym (kapitale własnym i długoterminowym kapitale obcym), czyli kapitał krótkookresowy nie jest angażowany w finansowanie majątku trwałego.

Na dzień 2011-12-31 została zachowana złota reguła bankowa. Oznacza to, że majątek trwały przedsiębiorstwa ma w pełni pokrycie w kapitale długookresowym (kapitale własnym i długoterminowym kapitale obcym), czyli kapitał krótkookresowy nie jest angażowany w finansowanie majątku trwałego.

4. Analiza dynamiki bilansu

Dane

2010-12-31 2011-12-31

Dynamika - A. Aktywa trwałe

24,70%

2,73%

Dynamika - B. Aktywa obrotowe

0,01%

0,01%

Dynamika - A. Kapitał (fundusz) własny

3,89%

0,01%

Dynamika - B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

15,60%

0,01%

Dane

2010-12-31 2011-12-31

Dynamika - I. Wartości niematerialne i prawne

0,01%

0,01%

Dynamika - II. Rzeczowe aktywa trwałe

36,14%

11,58%

Dynamika - III. Należności długoterminowe

1782,35%

0,01%

Dynamika - IV. Inwestycje długoterminowe

20,81%

0,00%

Dynamika - V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

147,63%

0,01%

Dane

2010-12-31 2011-12-31

Dynamika - l. Zapasy

0,01%

0,01%

Dynamika - II. Należności krótkoterminowe

3,02%

0,01%

Dynamika - III. Inwestycje krótkoterminowe

0,16%

0,01%

Dynamika - Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

0,01%

0,01%

Dynamika - IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00%

33,87%

Dane

2010-12-31 2011-12-31

Dynamika - I. Rezerwy na zobowiązania

383,54%

0,01%

Dynamika - II. Zobowiązania długoterminowe

0,01%

0,01%

Dynamika - kredyty i pożyczki

0,01%

0,01%

Dynamika - inne zobowiązania finansowe

0,00%

0,00%

Dynamika - inne zobowiązania długoterminowe

0,00%

0,00%

Dane

2010-12-31 2011-12-31

Dynamika - III. Zobowiązania krótkoterminowe

6,36%

0,14%

Dynamika - kredyty i pożyczki

0,01%

0,01%

Dynamika - zobowiązania krótkoterminowe z tytułu emisji dłużnych papierów

 

 

wartościowych

0,00%

0,00%

Dynamika - inne krótkoterminowe zobowiązania finansowe

0,00%

0,00%

Dynamika - Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie

 

 

wymagalności do 12 msc

0,00%

0,00%

Dynamika - Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych

 

 

świadczeń

0,00%

0,00%

Dynamika - Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wynagrodzeń

0,00%

0,00%

Dynamika - Fundusze specjalne

0,00%

9,57%

Dynamika - IV. Rozliczenia międzyokresowe

0,01%

8,33%

5. Analiza struktury rachunku zysku i strat

Dane

2009-12-31 2010-12-31 2011-12-31

Struktura - Koszty działalności operacyjnej

99,92%

87,77%

82,27%

Struktura - Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)

0,08%

12,23%

17,73%

Struktura - Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)

3,12%

14,19%

14,98%

Struktura - Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)

2,67%

14,93%

14,67%

Struktura - Zysk (strata) netto

2,69%

13,18%

11,41%

Dane

2009-12-31 2010-12-31 2011-12-31

Struktura - Amortyzacja

9,20%

7,68%

5,19%

Struktura - Zużycie materiałów i energii

31,15%

28,59%

28,24%

Struktura - Usługi obce

21,67%

17,13%

13,51%

Struktura - Podatki i opłaty, w tym:

0,00%

0,00%

0,00%

Struktura - Wynagrodzenia

25,48%

23,39%

23,10%

Struktura - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

0,00%

0,00%

0,00%

Struktura - Pozostałe koszty rodzajowe

9,77%

8,92%

9,70%

Struktura - Wartość sprzedanych towarów i materiałów

2,65%

2,07%

2,53%

6. Analiza dynamiki rachunku zysku i strat

Dane

2010-12-31 2011-12-31

Dynamika - Koszty działalności operacyjnej

0,01%

13,64%

Dynamika - Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)

15483,33%

75,80%

Dynamika - Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)

385,30%

27,92%

Dynamika - Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)

495,11%

19,17%

Dynamika - Zysk (strata) netto

421,01%

4,95%

Dane

2010-12-31 2011-12-31

Dynamika - Amortyzacja

0,01%

0,01%

Dynamika - Zużycie materiałów i energii

0,01%

19,76%

Dynamika - Usługi obce

0,01%

0,01%

Dynamika - Podatki i opłaty, w tym:

0,00%

0,00%

Dynamika - Wynagrodzenia

0,01%

19,76%

Dynamika - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

0,00%

0,00%

Dynamika - Pozostałe koszty rodzajowe

0,01%

31,89%

Dynamika - Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0,01%

48,66%

7.Prezentacja struktury i dynamiki dla poszczególnych pozycji bilansu oraz rachunku zysku i strat

Struktura bilansu

 

Data danych

 

2009-12-31

 

2010-12-31

 

2011-12-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj sprawozdania

 

Jednostkowe

 

Jednostkowe

 

Jednostkowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj wartości

 

Wartościowo

 

Wartościowo

 

Wartościowo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status sprawozdania

 

Zaudytowane

 

Zaudytowane

 

Zaudytowane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok

 

Rok

 

Rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura Bilansu - Aktywa Trwałe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura - A. Aktywa trwałe

 

40,88%

46,46%

50,25%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,49%

 

2,73%

 

1,35%

 

 

Struktura - I. Wartości niematerialne i prawne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00%

 

0,00%

 

0,00%

 

 

Struktura - Koszty zakończonych prac rozwojowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00%

 

0,00%

 

0,00%

 

 

Struktura - Wartość firmy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura - Inne wartości niematerialne i prawne

 

5,49%

 

2,73%

 

1,35%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00%

 

0,00%

 

0,00%

 

 

Struktura - Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24,60%

30,52%

35,85%

 

 

Struktura - II. Rzeczowe aktywa trwałe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24,60%

30,52%

35,85%

 

 

Struktura - Środki trwałe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego

 

 

 

 

 

 

 

 

gruntu)

 

0,00%

 

0,00%

 

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i

 

 

 

 

 

 

 

 

wodnej

 

0,00%

 

0,00%

 

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24,60%

30,52%

35,85%

 

 

Struktura - urządzenia techniczne i maszyny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00%

 

0,00%

 

0,00%

 

 

Struktura - środki transportu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00%

 

0,00%

 

0,00%

 

 

Struktura - inne środki trwałe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00%

 

0,00%

 

0,00%

 

 

Struktura - Środki trwałe w budowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura - Zaliczki na środki trwałe w budowie

 

0,00%

 

0,00%

 

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,03%

 

0,56%

 

0,00%

 

 

Struktura - III. Należności długoterminowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura - Należności długoterminowe od jednostek

 

 

 

 

 

 

 

 

powiązanych

 

0,03%

 

0,56%

 

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura - Należności długoterminowe od pozostałych

 

 

 

 

 

 

 

 

jednostek

 

0,00%

 

0,00%

 

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,08%

11,10%

11,68%

 

 

Struktura - IV. Inwestycje długoterminowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,08%

0,00%

 

0,00%

 

 

Struktura - Nieruchomości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00%

 

0,00%

 

0,00%

 

 

Struktura - Wartości niematerialne i prawne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00%

 

11,10%

11,68%

 

 

Struktura - Długoterminowe Aktywa Finansowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura - Długoterminowe aktywa finansowe w

 

 

 

 

 

 

 

 

jednostkach powiązanych

 

0,00%

 

11,10%

11,68%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00%

 

11,10%

11,68%

 

 

Struktura - udziały lub akcje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00%

 

0,00%

 

0,00%

 

 

Struktura - inne papiery wartościowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00%

 

0,00%

 

0,00%

 

 

Struktura - udzielone pożyczki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00%

 

0,00%

 

0,00%

 

 

Struktura - inne długoterminowe aktywa finansowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura - Długoterminowe aktywa finansowe w

 

 

 

 

 

 

 

 

pozostałych jednostkach

 

0,00%

 

0,00%

 

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00%

 

0,00%

 

0,00%

 

 

Struktura - udziały lub akcje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00%

 

0,00%

 

0,00%

 

 

Struktura - inne papiery wartościowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00%

 

0,00%

 

0,00%

 

 

Struktura - udzielone pożyczki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura - inne długoterminowe aktywa finansowe

 

0,00%

 

0,00%

 

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00%

 

0,00%

 

0,00%

 

 

Struktura - Inne inwestycje długoterminowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,69%

 

1,55%

 

1,37%

 

 

Struktura - V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura - Aktywa z tytułu odroczonego podatku

 

 

 

 

 

 

 

 

dochodowego

 

0,15%

 

1,55%

 

1,37%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,54%

 

0,00%

 

0,00%

 

 

Struktura - Inne rozliczenia międzyokresowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura Bilansu - Aktywa Obrotowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura - B. Aktywa obrotowe

 

59,12%

53,54%

49,75%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,52%

16,70%

13,42%

 

 

Struktura - l. Zapasy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,52%

16,70%

13,42%

 

 

Struktura - Materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura - Półprodukty i produkty w toku

 

0,00%

 

0,00%

 

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura - Produkty gotowe

 

0,00%

0,00%

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00%

0,00%

0,00%

 

Struktura - Towary

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00%

0,00%

0,00%

 

Struktura - Zaliczki na dostawy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36,24%

34,03%

34,25%

 

Struktura - II. Należności krótkoterminowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00%

9,49%

2,93%

 

Struktura - Należności od jednostek powiązanych

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12

 

 

 

 

 

msc

 

0,00%

9,49%

2,93%

 

 

 

 

 

 

 

Struktura - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty pow. 12

 

 

 

 

 

msc

 

0,00%

0,00%

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00%

0,00%

0,00%

 

Struktura - inne należności krótkoterminowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36,24%

24,54%

31,32%

 

Struktura - Należności od pozostałych jednostek

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12

 

 

 

 

 

msc

 

36,24%

24,54%

31,32%

 

 

 

 

 

 

 

Struktura - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty pow. 12

 

 

 

 

 

msc

 

0,00%

0,00%

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

Struktura - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń

 

 

 

 

 

społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

 

0,00%

0,00%

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00%

0,00%

0,00%

 

Struktura - inne należności krótkoterminowe

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura - Należności krótkoterminowe dochodzone na

 

 

 

 

 

drodze sądowej

 

0,00%

0,00%

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,36%

2,16%

1,16%

 

Struktura - III. Inwestycje krótkoterminowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,36%

2,16%

1,16%

 

Struktura - Krótkoterminowe Aktywa Finansowe

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura - Krótkoterminowe aktywa finansowe w

 

 

 

 

 

jednostkach powiązanych

 

0,00%

0,00%

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00%

0,00%

0,00%

 

Struktura - udziały lub akcje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00%

0,00%

0,00%

 

Struktura - inne papiery wartościowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00%

0,00%

0,00%

 

Struktura - udzielone pożyczki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00%

0,00%

0,00%

 

Struktura - inne krótkoterminowe aktywa finansowe

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura - Krótkoterminowe aktywa finansowe w

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,17%

1,08%

0,22%

 

pozostałych jednostkach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,17%

1,08%

0,22%

 

Struktura - udziały lub akcje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00%

0,00%

0,00%

 

Struktura - inne papiery wartościowe

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura - udzielone pożyczki

 

0,00%

0,00%

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura - inne krótkoterminowe aktywa finansowe

 

0,00%

 

0,00%

 

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,19%

 

1,07%

 

0,94%

 

 

Struktura - Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,19%

 

1,07%

 

0,94%

 

 

Struktura - środki pieniężne w kasie i na rachunkach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00%

 

0,00%

 

0,00%

 

 

Struktura - inne środki pieniężne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00%

 

0,00%

 

0,00%

 

 

Struktura - inne aktywa pieniężne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00%

 

0,00%

 

0,00%

 

 

Struktura - Inne inwestycje krótkoterminowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura - IV. Krótkoterminowe rozliczenia

 

 

 

 

 

 

 

 

międzyokresowe

 

0,00%

 

0,65%

 

0,92%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,00%

100,00%

100,00%

 

 

Struktura - Aktywa razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura Bilansu - Pasywa, Kapitał Własny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura - A. Kapitał (fundusz) własny

 

75,74%

73,72%

68,72%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,85%

 

5,48%

 

5,97%

 

 

Struktura - Kapitał (fundusz) podstawowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura - Należne wpłaty na kapitał podstawowy

 

 

 

 

 

 

 

 

(wielkość ujemna)

 

0,00%

 

0,00%

 

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00%

 

0,01%

 

0,01%

 

 

Struktura - Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64,47%

53,66%

56,65%

 

 

Struktura - Kapitał (fundusz) zapasowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura - Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

 

2,56%

 

9,33%

 

10,24%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00%

 

7,12%

 

11,57%

 

 

Struktura - Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00%

 

0,01%

 

0,00%

 

 

Struktura - Zysk (strata) z lat ubiegłych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,85%

 

1,03%

 

0,01%

 

 

Struktura - Zysk (strata) netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura - Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego

 

 

 

 

 

 

 

 

(wlk ujemna)

 

0,00%

 

0,00%

 

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura Bilansu - Pasywa, Zobowiązania

 

 

 

 

 

 

 

 

Długoterminowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura - B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

 

24,26%

26,28%

31,28%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,24%

 

5,60%

 

6,19%

 

 

Struktura - I. Rezerwy na zobowiązania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura - Rezerwa z tytułu odroczonego podatku

 

 

 

 

 

 

 

 

dochodowego

 

1,24%

 

1,77%

 

1,78%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura - Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

 

0,00%

 

3,40%

 

4,04%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura - długoterminowa

 

0,00%

 

2,89%

 

3,11%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00%

 

0,52%

 

0,92%

 

 

Struktura - krótkoterminowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00%

 

0,42%

 

0,37%

 

 

Struktura - Pozostałe rezerwy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00%

 

0,00%

 

0,00%

 

 

Struktura - długoterminowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00%

 

0,42%

 

0,37%

 

 

Struktura - krótkoterminowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,33%

 

0,36%

 

0,27%

 

 

Struktura - II. Zobowiązania długoterminowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00%

 

0,00%

 

0,00%

 

 

Struktura - Wobec jednostek powiązanych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,33%

 

0,36%

 

0,27%

 

 

Struktura - Wobec pozostałych jednostek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,33%

 

0,36%

 

0,27%

 

 

Struktura - kredyty i pożyczki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura - z tytułu emisji dłużnych papierów

 

 

 

 

 

 

 

 

wartościowych

 

0,00%

 

0,00%

 

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00%

 

0,00%

 

0,00%

 

 

Struktura - inne zobowiązania finansowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00%

 

0,00%

 

0,00%

 

 

Struktura - inne zobowiązania długoterminowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura Bilansu - Pasywa, Zobowiązania

 

 

 

 

 

 

 

 

Krótkoterminowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura - III. Zobowiązania krótkoterminowe

 

20,27%

20,19%

24,65%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura - Wobec jednostek powiązanych

 

0,00%

 

0,06%

 

0,48%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności

 

 

 

 

 

 

 

 

do 12 msc

 

0,00%

 

0,06%

 

0,48%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności

 

 

 

 

 

 

 

 

pow. 12 msc

 

0,00%

 

0,00%

 

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00%

 

0,00%

 

0,00%

 

 

Struktura - inne zobowiązania krótkoterminowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,27%

18,65%

22,18%

 

 

Struktura - Wobec pozostałych jednostek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,27%

18,65%

22,18%

 

 

Struktura - kredyty i pożyczki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura - z tytułu emisji dłużnych papierów

 

 

 

 

 

 

 

 

wartościowych

 

0,00%

 

0,00%

 

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00%

 

0,00%

 

0,00%

 

 

Struktura - inne zobowiązania finansowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności

 

 

 

 

 

 

 

 

do 12 msc

 

0,00%

 

0,00%

 

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności

 

 

 

 

 

 

 

 

pow. 12 msc

 

0,00%

 

0,00%

 

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00%

 

0,00%

 

0,00%

 

 

Struktura - zaliczki otrzymane na dostawy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura - zobowiązania wekslowe

 

0,00%

0,00%

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych

 

 

 

 

 

świadczeń

 

0,00%

0,00%

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00%

0,00%

0,00%

 

Struktura - z tytułu wynagrodzeń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00%

0,00%

0,00%

 

Struktura - inne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00%

1,49%

1,99%

 

Struktura - Fundusze specjalne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,43%

0,13%

0,17%

 

Struktura - IV. Rozliczenia międzyokresowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00%

0,00%

0,00%

 

Struktura - Ujemna wartość firmy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,43%

0,13%

0,17%

 

Struktura - Inne Rozliczenia Międzyokresowe

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura - Inne rozliczenia międzyokresowe

 

 

 

 

 

długoterminowe

 

0,00%

0,00%

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

Struktura - Inne rozliczenia międzyokresowe

 

 

 

 

 

krótkoterminowe

 

0,43%

0,13%

0,17%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,00%

100,00%

100,00%

 

Struktura - Pasywa razem

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika bilansu

 

Data danych

 

2010-12-31

 

2010-12-31

 

2011-12-31

 

2011-12-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj sprawozdania

 

Jednostkowe

 

Jednostkowe

 

Jednostkowe

 

Jednostkowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj wartości

 

Wartościowo

 

Procentowo

 

Wartościowo

 

Procentowo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status sprawozdania

 

Zaudytowane

 

Zaudytowane

 

Zaudytowane

 

Zaudytowane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok

 

Rok

 

Rok

 

Rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika Bilansu - Aktywa Trwałe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - A. Aktywa trwałe

 

5263,00

 

24,70%

 

725,00

 

2,73%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - I. Wartości niematerialne i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prawne

 

0,00

 

0,01%

 

0,00

 

0,01%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - Koszty zakończonych prac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rozwojowych

 

0,00

 

0,00%

 

0,00

 

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

0,00%

 

0,00

 

0,00%

 

 

Dynamika - Wartość firmy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - Inne wartości niematerialne i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prawne

 

0,00

 

0,01%

 

0,00

 

0,01%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - Zaliczki na wartości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

niematerialne i prawne

 

0,00

 

0,00%

 

0,00

 

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4633,00

 

36,14%

 

2021,00

 

11,58%

 

Dynamika - II. Rzeczowe aktywa trwałe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4633,00

 

36,14%

 

2021,00

 

11,58%

 

Dynamika - Środki trwałe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - grunty (w tym prawo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

użytkowania wieczystego gruntu)

 

0,00

 

0,00%

 

0,00

 

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - budynki, lokale i obiekty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inżynierii lądowej i wodnej

 

0,00

 

0,00%

 

0,00

 

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - urządzenia techniczne i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maszyny

 

4633,00

 

36,14%

 

2021,00

 

11,58%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

0,00%

 

0,00

 

0,00%

 

 

Dynamika - środki transportu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

0,00%

 

0,00

 

0,00%

 

 

Dynamika - inne środki trwałe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

0,00%

 

0,00

 

0,00%

 

 

Dynamika - Środki trwałe w budowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - Zaliczki na środki trwałe w

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

budowie

 

0,00

 

0,00%

 

0,00

 

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - III. Należności długoterminowe

 

303,00

1782,35%

 

0,00

 

0,01%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - Od jednostek powiązanych

 

303,00

1782,35%

 

0,00

 

0,01%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

0,00%

 

0,00

 

0,00%

 

 

Dynamika - Od pozostałych jednostek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - IV. Inwestycje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

długoterminowe

 

1093,00

 

20,81%

 

0,00

 

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

0,01%

 

0,00

 

0,00%

 

 

Dynamika - Nieruchomości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - Wartości niematerialne i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prawne

 

0,00

 

0,00%

 

0,00

 

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - Długoterminowe Aktywa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansowe

 

6345,00

 

0,00%

 

0,00

 

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - Długoterminowe aktywa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

finansowe w jednostkach powiązanych

 

6345,00

 

0,00%

 

0,00

 

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6345,00

 

0,00%

 

0,00

 

0,00%

 

 

Dynamika - udziały lub akcje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

0,00%

 

0,00

 

0,00%

 

 

Dynamika - inne papiery wartościowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

0,00%

 

0,00

 

0,00%

 

 

Dynamika - udzielone pożyczki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - inne długoterminowe aktywa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

finansowe

 

0,00

 

0,00%

 

0,00

 

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - Długoterminowe aktywa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

finansowe w pozostałych jednostkach

 

0,00

 

0,00%

 

0,00

 

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

0,00%

 

0,00

 

0,00%

 

 

Dynamika - udziały lub akcje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

0,00%

 

0,00

 

0,00%

 

 

Dynamika - inne papiery wartościowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - udzielone pożyczki

 

0,00

 

0,00%

 

0,00

 

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - inne długoterminowe aktywa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

finansowe

 

0,00

 

0,00%

 

0,00

 

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - Inne inwestycje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

długoterminowe

 

0,00

 

0,00%

 

0,00

 

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - V. Długoterminowe rozliczenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

międzyokresowe

 

530,00

147,63%

 

0,00

 

0,01%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - Aktywa z tytułu odroczonego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podatku dochodowego

 

809,00

1011,25%

 

0,00

 

0,01%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - Inne rozliczenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

0,01%

 

0,00

 

0,00%

 

 

międzyokresowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika Bilansu - Aktywa Obrotowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - B. Aktywa obrotowe

 

0,00

 

0,01%

 

0,00

 

0,01%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - l. Zapasy

 

0,00

 

0,01%

 

0,00

 

0,01%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - Materiały

 

0,00

0,01%

0,00

0,01%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

0,00%

0,00

0,00%

 

Dynamika - Półprodukty i produkty w toku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

0,00%

0,00

0,00%

 

Dynamika - Produkty gotowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

0,00%

0,00

0,00%

 

Dynamika - Towary

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

0,00%

0,00

0,00%

 

Dynamika - Zaliczki na dostawy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - II. Należności

 

 

 

 

 

 

krótkoterminowe

 

571,00

3,02%

0,00

0,01%

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - Należności od jednostek

 

 

 

 

 

 

powiązanych

 

5427,00

0,00%

0,00

0,01%

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - Należności od jednostek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powiązanych z tytułu dostaw i usług, o

 

 

 

 

 

 

okresie spłaty do 12 msc

 

5427,00

0,00%

0,00

0,01%

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - Należności od jednostek

 

 

 

 

 

 

powiązanych z tytułu dostaw i usług, o

 

 

 

 

 

 

okresie spłaty pow. 12 msc

 

0,00

0,00%

0,00

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - Należności od jednostek

 

 

 

 

 

 

powiązanych - inne

 

0,00

0,00%

0,00

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - Należności od pozostałych

 

 

 

 

 

 

jednostek

 

0,00

0,01%

2980,00

21,23%

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - Należności od pozostałych

 

 

 

 

 

 

jednostek z tytułu dostaw i usług, o

 

 

 

 

 

 

okresie spłaty do 12 msc

 

0,00

0,01%

2980,00

21,23%

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - Należności od pozostałych

 

 

 

 

 

 

jednostek z tytułu dostaw i usług, o

 

 

 

 

 

 

okresie spłaty pow. 12 msc

 

0,00

0,00%

0,00

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - Należności od pozostałych

 

 

 

 

 

 

jednostek z tytułu podatków, dotacji, ceł,

 

 

 

 

 

 

ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

 

 

 

 

 

 

oraz innych świadczeń

 

0,00

0,00%

0,00

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - Należności od pozostałych

 

 

 

 

 

 

jednostek - inne

 

0,00

0,00%

0,00

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - Należności od pozostałych

 

 

 

 

 

 

jednostek dochodzonych na drodze

 

 

 

 

 

 

sądowej

 

0,00

0,00%

0,00

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - III. Inwestycje

 

 

 

 

 

 

krótkoterminowe

 

2,00

0,16%

0,00

0,01%

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - Krótkoterminowe Aktywa

 

 

 

 

 

 

Finansowe

 

2,00

0,16%

0,00

0,01%

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - Krótkoterminowe aktywa

 

 

 

 

 

 

finansowe w jednostkach powiązanych

 

0,00

0,00%

0,00

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - udziały lub akcje

 

0,00

 

0,00%

 

0,00

 

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

0,00%

 

0,00

 

0,00%

 

 

Dynamika - inne papiery wartościowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

0,00%

 

0,00

 

0,00%

 

 

Dynamika - udzielone pożyczki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - inne krótkoterminowe aktywa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

finansowe

 

0,00

 

0,00%

 

0,00

 

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - Krótkoterminowe aktywa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

finansowe w pozostałych jednostkach

 

529,00

587,78%

 

0,00

 

0,01%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

529,00

587,78%

 

0,00

 

0,01%

 

 

Dynamika - udziały lub akcje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

0,00%

 

0,00

 

0,00%

 

 

Dynamika - inne papiery wartościowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

0,00%

 

0,00

 

0,00%

 

 

Dynamika - udzielone pożyczki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - inne krótkoterminowe aktywa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

finansowe

 

0,00

 

0,00%

 

0,00

 

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - Środki pieniężne i inne aktywa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pieniężne

 

0,00

 

0,01%

 

0,00

 

0,01%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - środki pieniężne w kasie i na

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rachunkach

 

0,00

 

0,01%

 

0,00

 

0,01%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

0,00%

 

0,00

 

0,00%

 

 

Dynamika - inne środki pieniężne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

0,00%

 

0,00

 

0,00%

 

 

Dynamika - inne aktywa pieniężne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - Inne inwestycje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krótkoterminowe

 

0,00

 

0,00%

 

0,00

 

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - IV. Krótkoterminowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rozliczenia międzyokresowe

 

372,00

0,00%

 

126,00

 

33,87%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5065,00

 

9,72%

 

0,00

 

0,01%

 

 

Dynamika - Aktywa razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika Bilansu - Pasywa, Kapitał

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Własny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - A. Kapitał (fundusz) własny

 

1551,00

 

3,89%

 

0,00

 

0,01%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

0,00%

 

0,00

 

0,01%

 

 

Dynamika - Kapitał (fundusz) podstawowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - Należne wpłaty na kapitał

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

0,00%

 

0,00

 

0,00%

 

 

podstawowy (wielkość ujemna)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - Udziały (akcje) własne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(wielkość ujemna)

 

0,00

 

0,00%

 

0,00

 

63,67%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

0,01%

 

0,00

 

0,01%

 

 

Dynamika - Kapitał (fundusz) zapasowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - Kapitał (fundusz) z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aktualizacji wyceny

 

3890,00

 

288,58%

 

0,00

 

0,01%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - Pozostałe kapitały (fundusze)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rezerwowe

 

4000,00

 

 

0,00%

 

1330,00

 

33,25%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

0,00%

 

74,00

 

0,01%

 

 

Dynamika - Zysk (strata) z lat ubiegłych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

0,01%

 

0,00

 

0,01%

 

 

Dynamika - Zysk (strata) netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - Odpisy z zysku netto w ciągu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

roku obrotowego (wlk ujemna)

 

0,00

 

 

0,00%

 

0,00

 

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika Bilansu - Pasywa,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobowiązania Długoterminowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - B. Zobowiązania i rezerwy na

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1991,00

 

 

15,60%

 

0,00

 

0,01%

 

 

zobowiązania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2493,00

 

 

383,54%

 

0,00

 

0,01%

 

 

Dynamika - I. Rezerwy na zobowiązania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - Rezerwa z tytułu odroczonego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podatku dochodowego

 

344,00

 

52,92%

 

0,00

 

0,01%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - Rezerwa na świadczenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

emerytalne i podobne

 

1912,00

 

 

0,00%

 

0,00

 

0,01%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1622,00

 

 

0,00%

 

0,00

 

0,01%

 

 

Dynamika - długoterminowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290,00

 

0,00%

 

136,00

 

46,90%

 

Dynamika - krótkoterminowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

237,00

 

0,00%

 

0,00

 

0,01%

 

 

Dynamika - Pozostałe rezerwy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - długoterminowa

 

0,00

 

 

0,00%

 

0,00

 

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

237,00

 

0,00%

 

0,00

 

0,01%

 

 

Dynamika - krótkoterminowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - II. Zobowiązania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

długoterminowe

 

0,00

 

 

0,01%

 

0,00

 

0,01%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - Zobowiązania długoterminowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wobec jednostek powiązanych

 

0,00

 

 

0,00%

 

0,00

 

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - Zobowiązania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

długoterminowe- wobec pozostałych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jednostek

 

0,00

 

 

0,01%

 

0,00

 

0,01%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

0,01%

 

0,00

 

0,01%

 

 

Dynamika - kredyty i pożyczki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - z tytułu emisji dłużnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

0,00%

 

0,00

 

0,00%

 

 

papierów wartościowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

0,00%

 

0,00

 

0,00%

 

 

Dynamika - inne zobowiązania finansowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - inne zobowiązania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

długoterminowe

 

0,00

 

 

0,00%

 

0,00

 

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika Bilansu - Pasywa,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobowiązania Krótkoterminowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - III. Zobowiązania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krótkoterminowe

 

678,00

6,36%

 

16,00

 

0,14%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - Zobowiązania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krótkoterminowe wobec jednostek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powiązanych

 

31,00

0,00%

 

191,00

 

616,13%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - Zobowiązania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o okresie wymagalności do 12 msc

 

31,00

0,00%

 

191,00

 

616,13%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - Zobowiązania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o okresie wymagalności pow. 12 msc

 

0,00

 

0,00%

 

0,00

 

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - inne zobowiązania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krótkoterminowe

 

0,00

 

0,00%

 

0,00

 

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - Zobowiązania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krótkoterminowe wobec pozostałych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jednostek

 

0,00

 

0,01%

 

0,00

 

0,01%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

0,01%

 

0,00

 

0,01%

 

 

Dynamika - kredyty i pożyczki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - zobowiązania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krótkoterminowe z tytułu emisji dłużnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papierów wartościowych

 

0,00

 

0,00%

 

0,00

 

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - inne krótkoterminowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zobowiązania finansowe

 

0,00

 

0,00%

 

0,00

 

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - Zobowiązania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o okresie wymagalności do 12 msc

 

0,00

 

0,00%

 

0,00

 

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - Zobowiązania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o okresie wymagalności pow. 12 msc

 

0,00

 

0,00%

 

0,00

 

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

0,00%

 

0,00

 

0,00%

 

 

Dynamika - zaliczki otrzymane na dostawy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

0,00%

 

0,00

 

0,00%

 

 

Dynamika - zobowiązania wekslowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - Zobowiązania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krótkoterminowe z tytułu podatków, ceł,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ubezpieczeń i innych świadczeń

 

0,00

 

0,00%

 

0,00

 

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - Zobowiązania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krótkoterminowe z tytułu wynagrodzeń

 

0,00

 

0,00%

 

0,00

 

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - inne zobowiązania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krótkoterminowe

 

0,00

 

0,00%

 

0,00

 

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - Fundusze specjalne

 

836,00

0,00%

 

80,00

 

9,57%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - IV. Rozliczenia

 

 

 

 

międzyokresowe

0,00

0,01%

6,00

8,33%

 

 

 

 

 

 

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Dynamika - Ujemna wartość firmy

 

 

 

 

 

Dynamika - Inne Rozliczenia

 

 

 

 

Międzyokresowe

0,00

0,01%

6,00

8,33%

 

 

 

 

 

Dynamika - Inne rozliczenia

 

 

 

 

międzyokresowe długoterminowe

0,00

0,00%

0,00

0,00%

 

 

 

 

 

Dynamika - Inne rozliczenia

 

 

 

 

międzyokresowe krótkoterminowe

0,00

0,01%

6,00

8,33%

 

 

 

 

 

 

3542,00

6,73%

0,00

0,01%

Dynamika - Pasywa razem

 

 

 

 

 

Struktura rachunku zysku i strat

 

Data danych

 

2009-12-31

 

2010-12-31

 

2011-12-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj sprawozdania

 

Jednostkowe

 

Jednostkowe

 

Jednostkowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj wartości

 

Wartościowo

 

Wartościowo

 

Wartościowo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status sprawozdania

 

Zaudytowane

 

Zaudytowane

 

Zaudytowane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok

 

Rok

 

Rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura Rachunku Zysków i Strat cz. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura - Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z

 

 

 

 

 

 

 

 

nimi, w tym:

 

100,00%

100,00%

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21,52%

14,72%

13,15%

 

 

Struktura - - od jednostek powiązanych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96,99%

97,49%

96,91%

 

 

Struktura - Przychody netto ze sprzedaży produktów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura - Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość

 

 

 

 

 

 

 

 

dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)

 

0,00%

 

0,00%

 

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura - Koszt wytworzenia produktów na własne

 

 

 

 

 

 

 

 

potrzeby jednostki

 

0,00%

 

0,00%

 

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura - Przychody netto ze sprzedaży towarów i

 

 

 

 

 

 

 

 

materiałów

 

3,01%

 

2,51%

 

3,09%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99,92%

87,77%

82,27%

 

 

Struktura - Koszty działalności operacyjnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,20%

 

7,68%

 

5,19%

 

 

Struktura - Amortyzacja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31,15%

28,59%

28,24%

 

 

Struktura - Zużycie materiałów i energii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21,67%

17,13%

13,51%

 

 

Struktura - Usługi obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00%

 

0,00%

 

0,00%

 

 

Struktura - Podatki i opłaty, w tym:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00%

 

0,00%

 

0,00%

 

 

Struktura - - podatek akcyzowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25,48%

23,39%

23,10%

 

 

Struktura - Wynagrodzenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00%

 

0,00%

 

0,00%

 

 

Struktura - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,77%

 

8,92%

 

9,70%

 

 

Struktura - Pozostałe koszty rodzajowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,65%

 

2,07%

 

2,53%

 

 

Struktura - Wartość sprzedanych towarów i materiałów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura - Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)

 

0,08%

 

12,23%

17,73%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura Rachunku Zysków i Strat cz. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura - Pozostałe przychody operacyjne

 

10,40%

4,79%

 

2,03%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura - Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów

 

 

 

 

 

 

 

 

trwałych

 

0,90%

 

0,84%

 

0,16%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura - Dotacje

 

0,01%

 

0,01%

 

0,01%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura - Inne przychody operacyjne

 

9,50%

 

3,94%

 

1,87%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura - Pozostałe koszty operacyjne

 

7,37%

 

2,82%

 

4,79%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura - Strata ze zbycia niefinansowych aktywów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00%

 

0,00%

 

0,00%

 

 

trwałych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura - Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

 

0,89%

 

0,84%

 

0,91%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura - Inne koszty operacyjne

 

6,48%

 

1,98%

 

3,88%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura - Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,12%

 

14,19%

14,98%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura - Przychody finansowe

 

6,05%

 

3,00%

 

1,06%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00%

 

0,00%

 

0,00%

 

 

Struktura - Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura - - od jednostek powiązanych

 

0,00%

 

0,00%

 

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura - Odsetki, w tym:

 

4,35%

 

1,40%

 

0,45%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura - - od jednostek powiązanych

 

0,00%

 

0,00%

 

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,20%

 

0,19%

 

0,00%

 

 

Struktura - Zysk ze zbycia inwestycji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura - Aktualizacja wartości inwestycji

 

0,00%

 

0,00%

 

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura - Inne

 

1,50%

 

1,41%

 

0,61%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura - Koszty finansowe

 

6,50%

 

2,27%

 

1,37%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura - Odsetki, w tym:

 

4,73%

 

0,62%

 

0,34%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00%

 

0,00%

 

0,00%

 

 

Struktura - - dla jednostek powiązanych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura - Strata ze zbycia inwestycji

 

0,00%

 

0,00%

 

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,03%

 

0,03%

 

0,00%

 

 

Struktura - Aktualizacja wartości inwestycji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura - Inne

 

1,73%

 

1,63%

 

1,03%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura - Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-

 

 

 

 

 

 

 

 

H)

 

2,67%

 

14,93%

14,67%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura - Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)

 

0,01%

 

0,01%

 

0,01%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura - Zyski nadzwyczajne

 

0,02%

0,03%

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02%

1,63%

1,03%

 

Struktura - Straty nadzwyczajne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,68%

13,32%

13,64%

 

Struktura - Zysk (strata) brutto (I±J)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01%

0,15%

2,23%

 

Struktura - Podatek dochodowy

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura - Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku

 

 

 

 

 

(zwiększenia straty)

 

0,00%

0,00%

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,69%

13,18%

11,41%

 

Struktura - Zysk (strata) netto

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika rachunku zysku i strat

 

Data danych

 

2010-12-31

 

2010-12-31

 

2011-12-31

 

2011-12-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj sprawozdania

 

Jednostkowe

 

Jednostkowe

 

Jednostkowe

 

Jednostkowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj wartości

 

Wartościowo

 

Procentowo

 

Wartościowo

 

Procentowo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status sprawozdania

 

Zaudytowane

 

Zaudytowane

 

Zaudytowane

 

Zaudytowane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okres

 

Rok

 

Rok

 

Rok

 

Rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika Rachunku Zysków i Strat cz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - Przychody netto ze sprzedaży

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i zrównane z nimi, w tym:

 

3737,00

 

6,51%

 

12995,00

 

21,25%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

0,01%

 

749,00

 

8,32%

 

 

Dynamika - - od jednostek powiązanych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - Przychody netto ze sprzedaży

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

produktów

 

3931,00

 

7,06%

 

12239,00

 

20,52%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - Zmiana stanu produktów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(zwiększenie - wartość dodatnia,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zmniejszenie - wartość ujemna)

 

0,00

 

0,00%

 

0,00

 

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - Koszt wytworzenia produktów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na własne potrzeby jednostki

 

0,00

 

0,00%

 

0,00

 

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - Przychody netto ze sprzedaży

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

towarów i materiałów

 

0,00

 

0,01%

 

756,00

 

49,32%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - Koszty działalności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

operacyjnej

 

0,00

 

0,01%

 

7325,00

 

13,64%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

0,01%

 

0,00

 

0,01%

 

 

Dynamika - Amortyzacja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

0,01%

 

3455,65

 

19,76%

 

Dynamika - Zużycie materiałów i energii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

0,01%

 

0,00

 

0,01%

 

 

Dynamika - Usługi obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

0,00%

 

0,00

 

0,00%

 

 

Dynamika - Podatki i opłaty, w tym:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

0,00%

 

0,00

 

0,00%

 

 

Dynamika - - podatek akcyzowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

0,01%

 

2827,35

 

19,76%

 

Dynamika - Wynagrodzenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - Ubezpieczenia społeczne i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inne świadczenia

 

0,00

 

0,00%

 

0,00

 

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - Pozostałe koszty rodzajowe

 

0,00

 

0,01%

 

1739,00

 

31,89%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - Wartość sprzedanych towarów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i materiałów

 

0,00

 

0,01%

 

615,00

 

48,66%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - Zysk (strata) ze sprzedaży (A-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B)

 

7432,00

 

15483,33%

 

5670,00

 

75,80%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika Rachunku Zysków i Strat cz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - Pozostałe przychody

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

operacyjne

 

0,00

 

0,01%

 

0,00

 

0,01%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - Zysk ze zbycia niefinansowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aktywów trwałych

 

0,00

 

0,00%

 

0,00

 

0,01%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

0,00%

 

0,00

 

0,00%

 

 

Dynamika - Dotacje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

0,01%

 

0,00

 

0,01%

 

 

Dynamika - Inne przychody operacyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

0,01%

 

1824,00

 

105,62%

 

Dynamika - Pozostałe koszty operacyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - Strata ze zbycia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

niefinansowych aktywów trwałych

 

0,00

 

0,00%

 

0,00

 

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - Aktualizacja wartości aktywów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

niefinansowych

 

0,00

 

0,00%

 

163,00

 

31,77%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

0,01%

 

1661,00

 

136,82%

 

Dynamika - Inne koszty operacyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - Zysk (strata) z działalności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

operacyjnej (C+D-E)

 

6893,00

 

385,30%

 

2424,00

 

27,92%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - Przychody finansowe

 

0,00

 

0,01%

 

0,00

 

0,01%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - Dywidendy i udziały w

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zyskach, w tym:

 

0,00

 

0,00%

 

0,00

 

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

0,00%

 

0,00

 

0,00%

 

 

Dynamika - - od jednostek powiązanych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

0,01%

 

0,00

 

0,01%

 

 

Dynamika - Odsetki, w tym:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

0,00%

 

0,00

 

0,00%

 

 

Dynamika - - od jednostek powiązanych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

0,00%

 

0,00

 

0,01%

 

 

Dynamika - Zysk ze zbycia inwestycji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - Aktualizacja wartości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inwestycji

 

0,00

 

0,00%

 

0,00

 

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

0,00%

 

0,00

 

0,01%

 

 

Dynamika - Inne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

0,01%

 

0,00

 

0,01%

 

 

Dynamika - Koszty finansowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

0,01%

 

0,00

 

0,01%

 

 

Dynamika - Odsetki, w tym:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - - dla jednostek powiązanych

 

0,00

 

0,00%

 

0,00

 

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - Strata ze zbycia inwestycji

 

0,00

0,00%

0,00

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - Aktualizacja wartości

 

 

 

 

 

 

inwestycji

 

0,00

0,00%

0,00

0,01%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

0,00%

0,00

0,01%

 

Dynamika - Inne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - Zysk (strata) z działalności

 

 

 

 

 

 

gospodarczej (F+G-H)

 

7595,00

495,11%

1750,00

19,17%

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - Wynik zdarzeń

 

 

 

 

 

 

nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)

 

0,00

0,01%

214,00

0,01%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,00

41,67%

0,00

0,01%

 

Dynamika - Zyski nadzwyczajne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

987,00

10966,67%

0,00

0,01%

 

Dynamika - Straty nadzwyczajne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6613,00

430,25%

1964,00

24,10%

 

Dynamika - Zysk (strata) brutto (I±J)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,00

0,01%

1565,00

1738,89%

 

Dynamika - Podatek dochodowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika - Pozostałe obowiązkowe

 

 

 

 

 

 

zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

 

0,00

0,00%

0,00

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6513,00

421,01%

399,00

4,95%

 

Dynamika - Zysk (strata) netto

 

 

 

 

 

 

 

 

pokaż więcejpokaż mniej