Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa

Narzędzie oblicza i interpretuje wybrane wskaźniki płynności, rentowności, zadłużenia i rotacji. Przedstawia również dynamikę zmian w czasie w/w grup wskaźników.

Dane wykorzystywane są przez szerokie grono interesariuszy tj. Zarząd, banki, kontrahentów, audytorów oraz inwestorów.

Cena:   30 zł brutto

Zobacz przykład

Zarejestruj się i wykonaj usługę jednorazowo >>>

Analiza wskaźnikowa jest częścią analizy finansowej, będącą rozwinięciem analizy wstępnej sprawozdań finansowych. Zadaniem analizy wskaźnikowej jest dostarczenie informacji o operacjach gospodarczych, funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, a przede wszystkim jego kondycji finansowej. Informacje te są wykorzystywane przez kierownictwo w procesie zarządzania, a także przez otoczenie przedsiębiorstwa: kredytodawców, kontrahentów, inwestorów, audytorów itp.

Analiza ta jest rodzajem badania ilościowego i oparta jest na wskaźnikach, przedstawiających relacje określonych wielkości finansowych, ważnych z punktu widzenia ich wzajemnych związków. Wybór wskaźników możliwych do obliczenia na podstawie danych finansowych przedsiębiorstwa jest bardzo szeroki. Nadmiar wskaźników może jednak zawikłać przeprowadzaną analizę, stąd w krajach gospodarki rynkowej stosuje się na ogół ograniczony zestaw najbardziej efektywnych indykatorów, umożliwiających scharakteryzowanie różnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa[1].

Analiza wskaźnikowa wykonywana jest w oparciu o dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa, uwzględniając w szczególności wielkości ekonomiczne ujęte w bilansie i rachunku zysków strat. Przy obliczaniu wskaźników ważne jest uwzględnienie istotnej różnicy między bilansem, który obrazuje stan finansów przedsiębiorstwa na dzień sporządzenia oraz rachunkiem zysków i strat, który prezentuje dane za okres poprzedzający dzień bilansowy. Przy konstruowaniu wskaźników składających się z wielkości pochodzących z obu tych dokumentów, należy uwzględnić wprost wartość z rachunku zysków i strat oraz średnią arytmetyczną wartości z dnia otwarcia i dnia zamknięcia bilansu.

Wyznaczone wielkości wskaźników oceniane są poprzez przyrównanie do ustalonych norm, wyrażonych przedziałami wartości lub wartościami brzegowymi, a także poprzez ich analizę poziomą, kiedy ocenia się zmianę wskaźników w kolejnych okresach, w tym w szczególności tendencję tych zmian. W interpretacji stosuje się również ocenę uzyskanych wartości na tle branży, w której działa przedsiębiorstwo. Jest to szczególnie istotne z uwagi na fakt, że przyjmowane w literaturze przedmiotu normy

wskaźników szacowane są dla wszystkich przedsiębiorstw, działających w różnych branżach, w różnych krajach. Przeprowadzając analizę wskaźnikową należy uwzględnić możliwość braku porównywalności uzyskiwanych wartości, wynikającą bądź ze zmiany warunków makroekonomicznych w gospodarce, bądź z różnic w konstrukcjach poszczególnych wskaźników.

Wskaźniki płynności

Wskaźniki płynności umożliwiają analizę płynności finansowej przedsiębiorstwa, tj. jego zdolności do regulowania zobowiązań krótkoterminowych, tzn. takich, które są płatne w terminie 1 roku.

Wskaźniki płynności

2009-12-31

 

2010-12-31

 

2011-12-31

 

nie dotyczy

 

nie dotyczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik płynności bieżącej

2,89

 

2,70

 

2,38

 

0,00

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,89

 

1,82

 

1,69

 

0,00

 

0,00

 

Wskaźnik płynności szybkiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,11

 

0,05

 

0,04

 

0,00

 

0,00

 

Wskaźnik płynności gotówkowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

157,35

 

191,92

 

159,05

 

0,00

 

0,00

 

Kapitał obrotowy w dniach obrotu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik płynności bieżącej

Wskaźnik płynności bieżącej, CR (ang. current ratio) określa, ile razy aktywa bieżące będące w dyspozycji przedsiębiorstwa pokrywają jego

bieżące zobowiązania wobec osób trzecich - dostawców, pracowników, budżetu państwa, instytucji publicznoprawnych etc., a także kredyty krótkoterminowe i raty kredytów długoterminowych.

W celu wyznaczenia poziomu aktywów bieżących należy skorygować aktywa obrotowe o niepłynną część stanu zapasów (np. zaliczki na poczet dostaw, produkty i towary nie znajdujące nabywców itp.), wartość należności nieściągalnych i spornych, różnicę pomiędzy ceną nabycia a bieżącą ceną papierów wartościowych, stan środków pieniężnych w drodze, poziom blokady środków pieniężnych na rachunku, wynikający z umowy z bankiem i długość zamrożenia nakładów w rozliczeniach międzyokresowych.

Wyznaczenie poziomu bieżących aktywów i pasywów możliwe jest wyłącznie przez samo przedsiębiorstwo, ponieważ informacje niezbędne do korekty aktywów i pasywów obrotowych nie są prezentowane w dokumentach sprawozdawczości finansowej. Z tego powodu przy wyznaczaniu poziomu tych wskaźników stosuje się nieskorygowane wartości aktywów obrotowych i zobowiązań krótkoterminowych lub zmodyfikowaną postać wskaźnika CR.

Optymalna wysokość tego wskaźnika powinna zawierać się w przedziale domkniętym[1]. Wskaźnik CR poniżej 1,2 wskazuje na zagrożenie zdolności przedsiębiorstwa do regulowania swoich bieżących zobowiązań, co może bezpośrednio wpływać na sprawność prowadzenia przez przedsiębiorstwo działalności gospodarczej. Wskaźnik CR wyższy niż 2,0 świadczy zaś o nadpłynności przedsiębiorstwa, tj. o złym gospodarowaniu.

Wskaźnik płynności szybkiej

Wskaźnik płynności szybkiej, QR (ang. quick ratio) określa, ile razy aktywa bieżące o wysokim stopniu płynności, będące w dyspozycji przedsiębiorstwa, pokrywają jego bieżące zobowiązania wobec osób trzecich. Wskaźnik ten jest wobec wskaźnika CR skorygowany o najmniej płynne aktywa obrotowe, tj. zapasy i rozliczenia międzyokresowe czynne.

Optymalna wysokość tego wskaźnika powinna wynosić 1,0, tj. pasywa bieżące powinny być w całości pokryte aktywami bieżącymi o wysokim stopniu płynności. W przypadku przedsiębiorstw charakteryzujących się szybką rotacją aktywów (np. handlowych) norma ta jest obniżona do poziomu 0,7.

Niska wartość tego wskaźnika może świadczyć o problemach w zakresie płynności, wysoka zaś o nieproduktywnym nagromadzeniu środków pieniężnych i/lub występowaniu wysokiego stanu należności, co może mieć niekorzystny wpływ na wyniki przedsiębiorstwa.

Wskaźnik płynności gotówkowej

Wskaźnik ten określa, ile razy środki pieniężne będące w dyspozycji przedsiębiorstwa (w kasie lub na rachunku bankowym) pokrywają jego bieżące zobowiązania wobec osób trzecich.

Optymalna wysokość tego wskaźnika wynosi 0,2. Wskaźnik ten nie odgrywa istotnej roli przy ustalaniu płynności przedsiębiorstwa, ponieważ w myśl reguł zarządzania finansami, środki pieniężne powinny być ograniczone do minimum, gdyż tylko aktywa zaangażowane w obrocie generują wynik finansowy.

Kapitał obrotowy w dniach obrotu

Wskaźnik ten określa liczbę dni obrotu, na jaką wystarcza kapitał obrotowy. Poziom kapitału obrotowego w dniach maleje przy zwiększeniu sprzedaży, stąd aby uchronić przedsiębiorstwo przed utratą płynności, należy zwiększać kapitał obrotowy proporcjonalnie do obrotu.

Wskaźniki rentowności

Wskaźniki rentowności są silnie powiązane z wynikami przedsiębiorstwa prezentowanymi w rachunku zysków i strat. Dla części wskaźników z tej kategorii, odnoszących się do zysku, nie istnieją specyficzne normy. Zakłada się, że celem działalności przedsiębiorstwa jest generowanie zysku, tak więc każdy ze wskaźników odnoszących się do niego nie powinien przyjmować wartości niedodatnich.

Wskaźniki rentowności

2009-12-31

 

2010-12-31

 

2011-12-31

 

nie dotyczy

 

nie dotyczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik pokrycia straty z lat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ubiegłych zyskiem bieżącym

0%

 

-849%

 

0%

 

0%

 

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

157%

 

100%

 

88%

 

0%

 

0%

 

Wskaźnik operacyjności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-61%

 

1%

 

5%

 

0%

 

0%

 

Wskaźnik rentowności sprzedaży

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-82%

 

1%

 

5%

 

0%

 

0%

 

Wskaźnik rentowności majątku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik rentowności kapitału

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

własnego

-119%

 

2%

 

9%

 

0%

 

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik pokrycia straty z lat ubiegłych zyskiem bieżącym

Wielkość wskaźnika większa od 100% wskazuje, że przedsiębiorstwo całkowicie pokryło straty z lat ubiegłych. Wskaźnik w przedziale otwartym (0%-100%) wskazuje, że przedsiębiorstwo pokryło część straty. Jeżeli wskaźnik ten przyjmuje wartość 0% oznacza to, że nie generuje ono zysku bieżącego i nie jest w stanie pokryć strat z lat ubiegłych. W takim wypadku celowe jest również obliczenie wskaźnika pokrycia skumulowanych strat kapitałem własnym:

Jeżeli wskaźnik ten nie przyjmuje wartość powyżej 100%, to sytuacja finansowa przedsiębiorstwa jest szczególnie trudna, ponieważ nie jest ono w stanie pokryć strat kapitałem własnym.

Wskaźnik operacyjności

Wskaźnik ten informuje o poziomie kosztów w przedsiębiorstwie. Informuje o wykorzystaniu zasobów firmy i jest najogólniejszą miarą aktywności przedsiębiorstwa. Wyznacza się go jako udział kosztów własnych sprzedaży w sprzedaży netto. Analiza wskaźnika w czasie umożliwia odpowiedź na pytanie: jak efektywnie działa firma na rzecz obniżenia kosztów. Równie ważne są porównania wskaźnika ze wskaźnikami wyznaczonymi dla innych firm z branży. Przyjmuje się, że poziom wskaźnika powinien zawierać się w przedziale 0,5—0,9. Wartość mniejsza niż 0,5 świadczy o wysokiej zyskowności firmy i jest to dla inwestora giełdowego bardzo korzystne. Z kolei wartość tego wskaźnika większa niż 0,9 oznacza, że przedsiębiorstwo ma poważne kłopoty z uzyskaniem zwrotu poniesionych nakładów. Jest to oczywiście sygnałem negatywnym.

Wskaźnik rentowności sprzedaży

Wskaźnik rentowności sprzedaży, ROS (ang. return on sale) określa, jaka jest rentowność sprzedaży przedsiębiorstwa, tj. jaka wielkość zysku przed opodatkowaniem przypada średnio na każdą jednostkę przychodu ze sprzedaży. Wskaźnik ten jest niezależny od stawki podatkowej, która różni się w zależności od kraju prowadzenia działalności.

Optymalna wielkość tego wskaźnika jest zależna od rodzaju działalności przedsiębiorstwa. W przedsiębiorstwach charakteryzujących się krótkim cyklem produkcyjnym i możliwością szybkiej sprzedaży rentowność może być niższa (krótki

cykl to mniejsze koszty zamrożenia środków). Zasadnym jest zatem odniesienie się przy ocenie tego wskaźnika do przeciętnej rentowności w branży, w której działa badane przedsiębiorstwo.

Wskaźnik rentowności majątku

Wskaźnik rentowności aktywów, ROA (ang. return on assets) określa, jaka jest rentowność aktywów przedsiębiorstwa, tj. jaka wielkość zysku przypada na każdą jednostkę pieniężną zaangażowaną w aktywa przedsiębiorstwa. Wskaźnik ten jest uznawany za najlepszy indywidualny wskaźnik kompetencji kierownictwa w zarządzaniu.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego

Wskaźnik rentowności kapitałów własnych, ROE (ang. return on equity) wskazuje, jaka jest rentowność kapitałów własnych przedsiębiorstwa, tj. jaki jest zwrot z funduszy zainwestowanych przez jego właścicieli. Wielkość tego wskaźnika porównywana jest z rocznym zwrotem z inwestycji i jego wielkość powinna być co najmniej równa stopie inflacji, aby nie następowała dekapitalizacja w przedsiębiorstwie. W prawidłowo funkcjonującym przedsiębiorstwie zachowana jest następująca zależność: ROE>ROA>ROS.

Wskaźniki poziomu zadłużenia

Wskaźniki zadłużenia charakteryzują z jednej strony stopień zadłużenia przedsiębiorstwa, a z drugiej jego zdolność do spłaty zobowiązań.

Wskaźniki zadłużenia

2009-12-31

 

2010-12-31

 

2011-12-31

 

nie dotyczy

 

nie dotyczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

0,24

 

0,26

 

0,27

 

0,00

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik zadłużenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

długoterminowego

0,03

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik zadłużenia kapitałów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

własnych

0,35

 

0,36

 

0,46

 

0,00

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik pokrycia obsługi długu z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wyniku finansowego netto

-15,72

 

1,66

 

11,11

 

0,00

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik pokrycia obsługi długu z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBIT-u

-14,72

 

2,90

 

18,71

 

0,00

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik pokrycia obsługi długu z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cash flow

-13,48

 

15,64

 

29,84

 

0,00

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik pokrycia zobowiązań

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odsetkowych

-14,72

 

2,90

 

18,71

 

0,00

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik ogólnego zadłużenia, DR - (ang. debt ratio) określa, jaki jest udział kapitałów obcych w finansowaniu aktywów przedsiębiorstwa.

Przyjęty, dopuszczalny poziom zaangażowania kapitałów obcych w aktywach przedsiębiorstwa mieści się w przedziale. Wskaźnik poniżej 0,57 może być interpretowany jako nieracjonalne zarządzanie źródłami finansowania, natomiast wskaźnik na poziomie wyższym niż 0,67 świadczy o wysokim ryzyku utraty przez przedsiębiorstwo zdolności do spłaty długów. W przedsiębiorstwach charakteryzujących się wyjątkowo złą sytuacją ekonomiczno-finansową wskaźnik ogólnego zadłużenia osiąga wartość większą od 1.

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego

Wskaźnik ten, zwany też wskaźnikiem długu, wskaźnikiem ryzyka lub wskaźnikiem dźwigni, informuje o poziomie pokrycia zobowiązań długoterminowych kapitałami własnymi. Zgodnie z normą dla tego wskaźnika, jego wysokość powinna zawierać się w przedziale zamkniętym . W przypadku przekroczenia przez ten wskaźnik poziomu 1,0 przedsiębiorstwo uważa się za silnie zadłużone.

Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych

Wskaźnik ten informuje o poziomie zadłużenia kapitałów własnych przedsiębiorstwa i zarazem relację kapitałów obcych do kapitałów własnych

jako źródeł finansowania przedsiębiorstwa. Przyjmuje się, że wielkość tego wskaźnika nie powinna być wyższa niż 1,0 dla przedsiębiorstw dużych i średnich oraz 3,0 dla przedsiębiorstw małych.

Wskaźnik pokrycia obsługi długu z wyniku finansowego netto

Wskaźnik ten określa, ile razy wynik finansowy netto pokrywa obsługę rat kapitałowych i odsetek. W przedsiębiorstwie o prawidłowej sytuacji finansowej wskaźnik ten powinien być większy od 1,0.

Wskaźnik pokrycia obsługi długu z EBIT-u

Wskaźnik ten informuje, ile razy zysk przed odliczeniem podatków i odsetek pokrywa spłatę rat kapitałowych i odsetek, czyli w jakim stopniu zysk zapewnia obsługę długu. Wartość minimalna tego wskaźnika wynosi 1,2. Bank Światowy przyjmuje, że powinien on wynosić więcej niż 1,3.

Wskaźnik pokrycia obsługi długu z cash flow

Wskaźnik ten określa, pokrycie obsługi długu z nadwyżki finansowej netto. Optimum dla tego wskaźnika wynosi 1,5, tj. suma zysku przed opodatkowaniem wraz z amortyzacją powinna być o co najmniej 50% wyższa od rocznej raty kredytu wraz z odsetkami.

Wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych

Wskaźnik ten określa zdolność przedsiębiorstwa do terminowej spłaty odsetek. Jeżeli zarówno odsetki, jak i raty kapitałowe muszą być płacone jednocześnie, nie ma potrzeby uwzględniania tego wskaźnika w wykonywanej analizie.

Wskaźniki rotacji i aktywności

Wskaźniki

analizy

aktywności

przedsiębiorstwa

pozwalają

ocenić

sprawność gospodarowania przedsiębiorstwa na rynku.

Wskaźniki rotacji i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aktywności

2009-12-31

 

2010-12-31

 

2011-12-31

 

nie dotyczy

 

nie dotyczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik cyklu należności

96,46

 

122,00

 

109,51

 

0,00

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34,71

 

59,92

 

48,89

 

0,00

 

0,00

 

Wskaźnik cyklu zapasów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik okresu płacenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zobowiązań

54,45

 

71,09

 

66,84

 

0,00

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik cyklu środków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pieniężnych

185,63

 

253,01

 

225,25

 

0,00

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik pokrycia kosztów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kapitałem obrotowym

0,19

 

0,37

 

0,32

 

0,00

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik poziomu kosztów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

finansowych

0,65

 

0,09

 

0,07

 

0,00

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik globalnego obrotu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aktywami

1,35

 

1,00

 

1,13

 

0,00

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,50

 

3,29

 

3,14

 

0,00

 

0,00

 

Wskaźnik rotacji środków trwałych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik rotacji majątku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obrotowego

2,29

 

1,88

 

2,26

 

0,00

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik cyklu należności

Wskaźnik ten wskazuje, ile dni upływa od momentu sprzedaży do momentu otrzymania zapłaty (długość tzw. kredytu kupieckiego). Przy badaniu tego wskaźnika w skali roku (365 dni) jego wartość powinna się kształtować w przedziale od 37 do 52 dni.

Wskaźnik cyklu zapasów

Wskaźnik ten wskazuje, ile dni przedsiębiorstwo magazynuje zapasy. Przy badaniu tego wskaźnika w skali roku (365 dni) jego wartość powinna się kształtować w przedziale od 37 do 52 dni. W przypadku interpretacji tego wskaźnika pomocne jest również oszacowanie wskaźników szczegółowych, dotyczących rotacji różnych rodzajów zapasów, w szczególności: zapasów surowców i materiałów oraz zapasów wyrobów gotowych.

Wskaźnik okresu płacenia zobowiązań

Wskaźnik ten określa przeciętny termin regulowania zobowiązań przez przedsiębiorstwo. Wskaźnik ten nie ma powszechnie przyjętej normy, przy czym zbyt krótki cykl zobowiązań może wskazywać na nieracjonalne zarządzanie zobowiązaniami, polegające na nie korzystaniu przez przedsiębiorstwo z nieoprocentowanego kredytu kupieckiego. Cykl zbyt długi może oznaczać zaś, że przedsiębiorstwo ma problem

z regulowaniem zobowiązań bądź z powodu braku płynności, bądź w związku ze złym zarządzaniem zobowiązaniami. W obu przypadkach przedsiębiorstwo naraża się na ponoszenie kosztów odsetek ustawowych od przeterminowanych płatności. Może też mieć problemy ze współpracą z podwykonawcami lub dostawcami, co w przypadku ich istotnego udziału w prowadzeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwo, może mieć wpływ na jakość i terminowość świadczonych usług.

Wskaźnik cyklu środków pieniężnych

Wskaźnik ten, określany również jako cykl konwersji gotówki lub cykl kapitału obrotowego netto, informuje o czasie powrotu do przedsiębiorstwa zainwestowanych środków. Im wskaźnik cyklu środków pieniężnych jest niższy, tym korzystniejsza jest sytuacja danego przedsiębiorstwa.

Wskaźnik pokrycia kosztów kapitałem obrotowym

Wskaźnik ten informuje o stopniu pokrycia kosztów działalności przedsiębiorstwa przez środki obrotowe.

Wskaźnik poziomu kosztów finansowych

Wskaźnik poziomu kosztów finansowych służy do porównania z zyskownością zaangażowanych w przedsiębiorstwie kapitałów. Jego wielkość zależy od wielkości zadłużenia oraz wysokości stopy procentowej kredytów.

Wskaźnik globalnego obrotu aktywami

Wskaźnik ten określa, o ile razy sprzedaż przedsiębiorstwa jest większa od jego majątku. Jego wielkość zależy od specyfiki branży - jest on niski w przemyśle o wysokiej kapitałochłonności oraz wysoki w przedsiębiorstwach o dużym udziale pracy ludzkiej. Jest więc on szczególnie pożyteczny do porównań aktywności firm w jednej branży.

Wskaźnik rotacji środków trwałych

 

Wskaźnik ten określa stopień generowania przychodów przez środki

trwałe.

W Stanach Zjednoczonych jego wartość wynosi przeciętnie 1,6. Wskaźnik

ten jest

przydatny do oceny przedsiębiorstw o wysokim udziale środków trwałych w majątku. Przy interpretacji tego wskaźnika należy wziąć pod uwagę, że w przypadku

przedsiębiorstw dysponujących starym majątkiem trwałym, który został już zamortyzowany, wartość tego wskaźnika będzie zawyżona.

Wskaźnik rotacji majątku obrotowego

Wskaźnik ten określa szybkość obrotu aktywów czynnych. Im jest on wyższy, tym lepsza jest kondycja finansowa przedsiębiorstwa.

pokaż przykład tutajschowaj przykład