Sprawdź, kiedy Twoja firma stanie się rentowna

Narzędzie dokonuje podziału kosztów firmy na koszty stałe i koszty zmienne oraz oblicza próg rentowności. Pozwala to na określenie poziomu przychodów, przy których firma osiągnie wynik finansowy = 0 (zacznie zarabiać).

Oszczędzaj z abonamentem

Zobacz przykład

Cena za jednorazowe użycie: 80,00 zł brutto

Zarejestruj się i wykonaj usługę jednorazowo >>>

Założenia analizy progu rentowności:

podział kosztów na stałe i zmienne - analiza trudna do przeprowadzenia, nie wynika wprost w ustawy o rachunkowości i nie jest odzwierciedlona w ewidencji księgowej,

przyjęto statystyczną metodę podziału kosztów na stałe i zmienne, ustalając korelację pomiędzy zmianą wielkości sprzedaży a zmianą poszczególnych grup kosztów,

wielkość sprzedaży równa wielkości produkcji

normy zużycia czynników produkcji są stałe, niezmienna jest wydajność pracy oraz produktywność środków produkcji, stąd też koszty zmienne są wprost proporcjonalne do wielkości sprzedaży

ceny wyrobów są stałe, a zatem przychody ze sprzedaży też są wprost proporcjonalne do kosztów produkcji

Analiza progu rentowności jest przeprowadzana prze założeniu klauzuli ceterus paribus czynników nieuwzględnionych w analizie. Zakłada się więc, że czynniki mające wpływ na rezultaty analizy progu rentowności nieuwzględnione w tej analizie nie ulegają zmianie, np. koszt kapitału, ceny czynników produkcji itd. Dlatego analiza ta może być przeprowadzana tylko w krótkim okresie.

Wartościowy próg rentowności oznacza taką wielkość przychodów ze sprzedaży, która jest kosztom całkowitym, a wynik finansowy jest równy zeru

Analiza progu rentowności pozwala na ustalenie korzyści płynących z rozszerzeni wielkości sprzedaży, zmiany cen i kosztów. Błędne byłoby jednak założenie, iż przekroczenie progu rentowności będzie oznaczać nieskończone możliwości maksymalizowania zysku. Założenie takie jest słuszne tylko wtedy, kiedy mamy do czynienia ze stosunkowo niewielkim przyrostem sprzedaży i w stosunkowo krótkim czasie. Przy znacznym wzroście wielkości produkcji, spowodowanym np. oddaniem do eksploatacji nowego zakładu produkcyjnego,

założenie o liniowym przyroście kosztów należy odrzucić. Funkcja kosztów całkowitych przybiera raczej postać krzywej niż prostej. Obserwacje empiryczne dowodzą, iż jednostkowe koszty zmienne maleją wraz ze wzrostem wielkości produkcji tylko do pewnej wielkości, po czym zaczynają rosnąć. W rezultacie krzywa kosztu całkowitego początkowo obniża się, po czym zaczyna rosnąć w coraz większym tempie. Podobnie, w warunkach konkurencji, nieliniowo zachowują się przychody ze sprzedaży. Funkcja przychodów przypomina również krzywą, a nie prostą. Wynika stąd, iż przy dużych rozmiarach sprzedaży następuje z reguły spadek ceny. W efekcie mogą wystąpić dwa progi rentowności, a mianowicie próg rentowności minimum i próg rentowności maksimum. Pomiędzy progiem minimum i maksimum występuje strefa zysku, natomiast poniżej i powyżej owych progów- strefa straty. Strefa straty powyżej progu rentowności maksimum zmusza ponownie do odwrócenia niekorzystnej relacji pomiędzy przychodami i kosztami i do uzyskania kolejnego progu rentowności.

2. Analiza kosztów stałych i zmiennych

Na podstawie danych historycznych za minimum 3 zamknięte okresy sprawozdawcze czyli na 2009-12-31, 2010-12-31 i 2011-12-31, ustalono korelację zmiany wielkości przychodów ze zmianą poszczególnych rodzajów kosztów.

Dzięki temu ustalono podział kosztów Firmy na koszty stałe i zmienne w analizowanych okresach.

Udział kosztów stałych wyniósł odpowiednio:

15,57% w roku obrotowym kończącym się 2009-12-31,

50,45% w roku obrotowym kończącym się 2010-12-31,

49,59% w roku obrotowym kończącym się 2011-12-31. Udział kosztów zmiennych wyniósł odpowiednio:

84,43% w roku obrotowym kończącym się 2009-12-31,

49,55% w roku obrotowym kończącym się 2010-12-31,

50,41% w roku obrotowym kończącym się 2011-12-31.

Wartościowy podział kosztów na koszty stałe i zmienne w poszczególnych okresach:

1.Na dzień 2009-12-31:

Koszty stałe: 11 484,15

Koszty zmienne: 62 255,85

2.Na dzień 2010-12-31:

Koszty stałe: 29 651,47

Koszty zmienne: 29 119,53

3.Na dzień 2011-12-31:

Koszty stałe: 27 128,32

Koszty zmienne: 27 572,68 zł.

Podział kosztów na koszty stałe i zmienne obliczony na podstawie danych finansowych z Rachunku zysków i strat przedstawiają poniższa tabela i wykres:

 

 

2009-12-31

 

2010-12-31

 

2011-12-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszty stałe %

15,57%

 

50,45%

 

 

 

49,59%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszty zmienne %

84,43%

 

49,55%

 

 

 

50,41%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszty stałe i koszty zmienne - struktura

 

 

 

49,55%

50,41%

 

 

84,43%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,45%

49,59%

 

 

15,57%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009-12-31

2010-12-31

2011-12-31

 

 

 

 

 

 

Koszty stałe %

 

 

Koszty zmienne %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W porównaniu do przychodów wielkości te kształtują się następująco:

 

2009-12-31

 

2010-12-31

 

2011-12-31

 

 

 

 

 

 

 

 

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w

70 497,00

 

57 428,00

 

61 165,00

 

tym:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszty stałe

11 484,15

 

29 651,47

 

27 128,32

 

 

 

 

 

 

 

Koszty zmienne

62 255,85

29 119,53

 

27 572,68

 

 

 

 

 

 

 

 

Przychody, koszty stałe i zmienne

80 000,00

70 000,00

60 000,00

50 000,00

40 000,00

30 000,00

20 000,00

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:

10 000,00

0,00

 

 

 

 

 

 

Koszty zmienne

 

 

 

 

 

 

 

2009-12-31

 

 

 

 

Koszty stałe

2010-12-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011-12-31

 

 

Koszty stałe

 

 

Koszty zmienne

 

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Analiza progu rentowności i marży bezpieczeństwa

Analizę progu rentowności przedstawia poniższe zestawienie:

 

2009-12-31

 

2010-12-31

 

2011-12-31

 

 

 

 

 

 

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w

70 497,00

 

57 428,00

 

61 165,00

tym:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próg rentowności wartościowo

98 238,50

 

60 152,48

 

49 395,33

 

 

 

 

 

 

Przychody i próg rentowności

120 000,00

100 000,00

80 000,00

60 000,00

40 000,00

20 000,00

0,00

2009-12-31

2010-12-31

 

2011-12-31

 

 

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:

Próg rentowności wartościowo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009-12-31

 

2010-12-31

 

2011-12-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w

 

70 497,00

 

57 428,00

 

 

61 165,00

tym:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszty razem

 

73 740,00

 

73 740,00

 

 

73 740,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próg rentowności wartościowo

 

98 238,50

 

60 152,48

 

 

49 395,33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marża bezpieczeństwa wartościowo

 

-27 741,50

 

-2 724,48

 

 

11 769,67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próg rentowności (BEP) i wskaźnik bezpieczeństwa w ujęciu

120 000,00

 

wartościowym

 

 

 

 

100 000,00

 

 

 

80 000,00

 

 

 

60 000,00

 

 

 

40 000,00

 

 

 

20 000,00

 

 

 

0,00

 

 

 

-20 000,00

2009-12-31

2010-12-31

2011-12-31

 

 

 

-40 000,00

 

 

 

 

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:

 

Koszty razem

 

 

 

Próg rentowności wartościowo

 

 

Marża bezpieczeństwa wartościowo

 

 

 

 

Na dzień 2009-12-31 zanotowano stratę. Aby Twoja firma nie ponosiła strat, jej przychody muszą wzrosnąć o 27 741,5 zł.

Na dzień 2010-12-31 zanotowano stratę. Aby Twoja firma nie ponosiła strat, jej przychody muszą wzrosnąć o 2 724,48 zł.

Na dzień 2011-12-31 przychody Twojej firmy mogą spaść o 11 769,67 zł, aby nadal nie osiągała strat.

pokaż przykład tutajschowaj przykład