Prognoza sprawozdania finansowego

Celem narzędzia jest automatyczne sporządzenie prognozy sprawozdań finansowych na podstawie danych historycznych. Narzędzie szacuje również zapotrzebowanie na kapitał/nadwyżkę środków pieniężnych w najbliższych latach.

Oszczędzaj z abonamentem

Zobacz przykład

Cena za jednorazowe użycie: 180,00 zł brutto

Zarejestruj się i wykonaj usługę jednorazowo >>>

Prognoza oparta na spodziewanych wartościach wskaźnika rentowności kapitału własnego szacuje jakie wartości mogłyby przyjąć poszczególne pozycje bilansowe oraz pozycje rachunku zysków i strat w pięciu kolejnych okresach obrachunkowych przy następujących założeniach:

Tempo zmian następujących pozycji zrównane jest z tempem zmian przychodów netto ze sprzedaży produktów: Zmiana stanu produktów; Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki; Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów; Zużycie materiałów i energii; Wynagrodzenia; Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia; Wartość sprzedanych towarów i materiałów; Należności długoterminowe; Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego; Materiały; Półprodukty i produkty w toku; Produkty gotowe; Zaliczki na dostawy; Należności od jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług; Należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług; Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń; Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego; Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne; Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług; Zaliczki otrzymane na dostawy; Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wynagrodzeń; Inne rozliczania międzyokresowe;

Tempo zmian następujących pozycji jest niższe od tempa zmian przychodów netto ze sprzedaży produktów – odpowiednio: Usługi obce: 50%; Inne wartości niematerialne i prawne: 50%; urządzenia techniczne i maszyny: 60%; środki transportu: 60%; inne środki trwałe: 60%;

Pozostałe pozycje bilansowe pozostają na niezmienionym poziomie;

Stopa amortyzacji środków trwałych utrzymywana jest na takim samym poziomie przy użyciu metody degresywnej;

Efektywna stopa podatku dochodowego utrzymywana jest na stałym poziomie;

Struktura pozycji rachunku zysków i strat wykazywanych z wyszczególnieniem części dotyczącej jednostek powiązanych pozostaje stała;

Wyniki pozostałej działalności operacyjnej oraz działalności finansowej pozostają stałe – w niewielkim stopniu zmieniana jest struktura poszczególnych pozycji;

Pozycja środki pieniężne w kasie i na rachunkach uzależniona jest od zmiany pozostałych pozycji bilansowych. W przypadku gdy wartość zgromadzonych środków pieniężnych nie jest wystarczająca do sfinansowania rozwoju przedsiębiorstwa niezbędnego do osiągnięcia wymaganego wskaźnika ROE, zaciągany jest kredyt krótkoterminowy / pożyczka;

Zysk netto w całości pozostaje w przedsiębiorstwie w formie zysku zatrzymanego.

Prognoza – w oparciu o spodziewane wartości wskaźnika ROE

Podstawowe wskaźniki finansowe

Podstawowe wskaźniki finansowe

2011-12-31

2012-12-30

2013-12-30

2014-12-30

2015-12-30

2016-12-29

ROE

2,55%

5,01%

8,01%

9,01%

10,01%

16,00%

ROA

1,92%

3,82%

6,22%

7,14%

8,09%

13,31%

ROS

1,42%

2,76%

4,41%

5,19%

6,09%

9,57%

Wskaźnik ogolnego zadłużenia

24,49%

23,64%

22,27%

20,75%

19,13%

16,83%

cykl rotacji zapasów

 

54,36

55,15

56,66

57,34

56,44

cykl rotacji należności

 

76,98

76,37

77,60

77,55

72,60

cykl rotacji innych aktywów bieżących

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

cykl rotacji operacyjnych pasywów bieżących

 

4,46

4,52

4,65

4,70

4,63

cykl konwersji gotówki

 

126,88

127,00

129,61

130,19

124,41

Wskaźnik bieżącej płynności

2,89

3,03

3,30

3,67

4,15

4,94

Wskaźnik płynności szybkiej

1,89

1,96

2,14

2,45

2,86

3,38

Wskaźnik wypłacalności gotówkowej

0,11

0,06

0,07

0,29

0,58

0,62

18,00%

 

 

 

 

 

16,00%

 

 

 

 

 

14,00%

 

 

 

 

 

12,00%

 

 

 

 

 

10,00%

 

 

 

 

ROE

 

 

 

 

 

8,00%

 

 

 

 

ROA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROS

6,00%

 

 

 

 

 

4,00%

 

 

 

 

 

2,00%

 

 

 

 

 

0,00%

 

 

 

 

 

2011-01-01

2012-01-01

2013-01-01

2014-01-01

2015-01-01

2016-01-01

Tempo zmian głównych pozycji bilansowych

Aktywa

2011-12-31 Zmiana

2012-12-30 Zmiana

2013-12-30 Zmiana

2014-12-30 Zmiana

2015-12-30 Zmiana

2016-12-29

A. Aktywa trwałe

21 306,00

3%

21 932,70

4%

22 757,00

2%

23 267,10

2%

23 807,33

9%

26 059,51

I. Wartości niematerialne i prawne

2 859,00

3%

2 956,19

4%

3 083,28

3%

3 161,35

3%

3 243,68

11%

3 585,33

II. Rzeczowe aktywa trwałe

12 819,00

4%

13 341,92

5%

14 030,22

3%

14 456,54

3%

14 908,30

13%

16 792,63

III. Należności długoterminowe

17,00

7%

18,16

9%

19,72

5%

20,72

5%

21,79

21%

26,39

IV. Inwestycje długoterminowe

5 252,00

0%

5 252,00

0%

5 252,00

0%

5 252,00

0%

5 252,00

0%

5 252,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

359,00

2%

364,44

2%

371,79

1%

376,48

1%

381,56

6%

403,17

B. Aktywa obrotowe

30 814,00

5%

32 321,86

9%

35 184,45

11%

39 185,58

13%

44 205,51

19%

52 667,33

l. Zapasy

10 693,00

7%

11 419,99

9%

12 401,90

5%

13 029,98

5%

13 708,61

21%

16 596,44

II. Należności krótkoterminowe

18 890,00

7%

20 174,28

9%

21 908,91

5%

23 018,46

5%

24 217,31

21%

29 318,87

III. Inwestycje krótkoterminowe

1 231,00

-41%

727,59

20%

873,64

259%

3 137,14

100%

6 279,59

8%

6 752,02

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

Aktywa razem

31 999,00

 

33 352,69

 

35 158,90

 

36 297,08

 

37 515,94

 

42 655,95

 

 

 

 

 

 

 

 

-12-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktywa trwałe

I. Wartości niematerialne i

083,28

 

 

 

 

Aktywa obrotowe

 

 

18 000,00

 

 

 

 

030,22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prawne

 

60 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

l. Zapasy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 000,00

 

 

 

 

 

 

 

19,72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

252,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Rzeczowe aktywa trwałe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 000,00

 

 

 

 

371,79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Należności

12 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

40 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

krótkoterminowe

10 000,00

 

 

 

 

III. Należności

 

-12-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

długoterminowe

 

184,45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

401,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Inwestycje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krótkoterminowe

6 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

908,91

20 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Inwestycje

 

873,64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 000,00

 

 

 

 

długoterminowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Krótkoterminowe

2 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rozliczenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

V. Długoterminowe

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

międzyokresowe

 

 

 

 

rozliczenia międzyokresowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011-12-31

2012-12-31

2013-12-31

2014-12-31

2015-12-31

 

2011-12-31

2012-12-31

2013-12-31

2014-12-31

2015-12-31

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasywa

 

 

 

 

2011-12-31

Zmiana

2012-12-30

Zmiana

2013-12-30

Zmiana

2014-12-30

Zmiana

2015-12-30

Zmiana

2016-12-29

A. Kapitał (fundusz) własny

39 355,00

5%

41 429,93

9%

45 036,29

10%

49 496,00

11%

55 000,51

19%

65 477,66

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

12 765,00

0%

12 824,62

1%

12 905,16

0%

12 956,67

0%

13 012,33

2%

13 249,18

I. Rezerwy na zobowiązania

650,00

7%

694,19

9%

753,88

5%

792,06

5%

833,31

21%

1 008,85

II. Zobowiązania długoterminowe

1 225,00

0%

1 225,00

0%

1 225,00

0%

1 225,00

0%

1 225,00

0%

1 225,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe

10 663,00

0%

10 663,00

0%

10 663,00

0%

10 663,00

0%

10 663,00

0%

10 663,00

IV. Rozliczenia międzyokresowe

227,00

7%

242,43

9%

263,28

5%

276,61

5%

291,02

21%

352,32

Pasywa razem

52 120,00

 

54 254,56

 

57 941,45

 

62 452,67

 

68 012,84

 

78 726,84

 

 

Pasywa

 

 

 

 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

90 000,00

 

 

 

 

-12-30

14 000,00

 

 

 

 

IV. Rozliczenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 000,00

 

 

 

 

036,29

 

 

 

 

 

międzyokresowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

905,16

12 000,00

 

 

 

 

 

70 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 000,00

 

 

 

 

 

10 000,00

 

 

 

 

III. Zobowiązania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krótkoterminowe

 

 

 

 

 

8 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-12-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 000,00

 

 

 

 

753,88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 000,00

 

 

 

 

225,00

6 000,00

 

 

 

 

II. Zobowiązania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 000,00

 

 

 

 

663,00

 

 

 

 

 

długoterminowe

 

 

 

 

 

4 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

263,28

 

 

 

 

 

10 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

2 000,00

 

 

 

 

I. Rezerwy na

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011-12-31

2012-12-30

2013-12-30

2014-12-30

2015-12-30

2016-12-29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zobowiązania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

A. Kapitał (fundusz) własny

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

 

2011-12-31

2012-12-30

2013-12-30

2014-12-30

2015-12-30

2016-12-29

 

Bilans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data danych

 

 

2011-12-31

 

 

2012-12-30

 

 

2013-12-30

 

 

2014-12-30

 

 

2015-12-30

 

 

2016-12-29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj sprawozdania

 

 

Jednostkowe

 

 

Jednostkowe

 

 

Jednostkowe

 

 

Jednostkowe

 

 

Jednostkowe

 

 

Jednostkowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj wartości

 

 

Wartościowo

 

 

Wartościowo

 

 

Wartościowo

 

 

Wartościowo

 

 

Wartościowo

 

 

Wartościowo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status sprawozdania

 

 

Zaudytowane

 

 

Prognoza

 

 

Prognoza

 

 

Prognoza

 

 

Prognoza

 

 

Prognoza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okres

 

 

Rok

 

 

Rok

 

 

Rok

 

 

Rok

 

 

Rok

 

 

Rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktywa Trwale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Aktywa trwałe

 

 

21 306,00

 

 

21 932,70

 

 

22 757,00

 

 

23 267,10

 

 

23 807,33

 

 

26 059,51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Wartości niematerialne i prawne

 

 

2 859,00

 

 

2 956,19

 

 

3 083,28

 

 

3 161,35

 

 

3 243,68

 

 

3 585,33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszty zakończonych prac rozwojowych

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wartość firmy

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne wartości niematerialne i prawne

 

2 859,00

 

2 956,19

3 083,28

3 161,35

3 243,68

3 585,33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Rzeczowe aktywa trwałe

 

 

12 819,00

 

 

13 341,92

 

 

14 030,22

 

 

14 456,54

 

 

14 908,30

 

 

16 792,63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Środki trwałe

 

 

12 819,00

 

 

13 341,92

 

 

14 030,22

 

 

14 456,54

 

 

14 908,30

 

 

16 792,63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

urządzenia techniczne i maszyny

 

12 819,00

13 341,92

14 030,22

14 456,54

14 908,30

16 792,63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

środki transportu

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inne środki trwałe

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Środki trwałe w budowie

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaliczki na środki trwałe w budowie

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Należności długoterminowe

 

 

17,00

 

 

18,16

 

 

19,72

 

 

20,72

 

 

21,79

 

 

26,39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od jednostek powiązanych

 

17,00

18,16

19,72

20,72

21,79

26,39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od pozostałych jednostek

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Inwestycje długoterminowe

 

 

5 252,00

 

 

5 252,00

 

 

5 252,00

 

 

5 252,00

 

 

5 252,00

 

 

5 252,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieruchomości

 

5 252,00

5 252,00

5 252,00

5 252,00

5 252,00

5 252,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wartości niematerialne i prawne

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Długoterminowe aktywa finansowe

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

udziały lub akcje

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inne papiery wartościowe

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

udzielone pożyczki

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inne długoterminowe aktywa finansowe

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

udziały lub akcje

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inne papiery wartościowe

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

udzielone pożyczki

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inne długoterminowe aktywa finansowe

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne inwestycje długoterminowe

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

 

 

359,00

 

 

364,44

 

 

371,79

 

 

376,48

 

 

381,56

 

 

403,17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

 

80,00

85,44

92,79

97,48

102,56

124,17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne rozliczenia międzyokresowe

 

279,00

279,00

279,00

279,00

279,00

279,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktywa Obrotowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Aktywa obrotowe

 

 

30 814,00

 

 

32 321,86

 

 

35 184,45

 

 

39 185,58

 

 

44 205,51

 

 

52 667,33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l. Zapasy

 

 

10 693,00

 

 

11 419,99

 

 

12 401,90

 

 

13 029,98

 

 

13 708,61

 

 

16 596,44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiały

 

10 693,00

11 419,99

12 401,90

13 029,98

13 708,61

16 596,44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Półprodukty i produkty w toku

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkty gotowe

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Towary

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaliczki na dostawy

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Należności krótkoterminowe

 

 

18 890,00

 

 

20 174,28

 

 

21 908,91

 

 

23 018,46

 

 

24 217,31

 

 

29 318,87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Należności od jednostek powiązanych

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 msc

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty pow. 12 msc

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inne

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Należności od pozostałych jednostek

 

 

18 890,00

 

 

20 174,28

 

 

21 908,91

 

 

23 018,46

 

 

24 217,31

 

 

29 318,87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 msc

 

18 890,00

20 174,28

21 908,91

23 018,46

24 217,31

29 318,87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty pow. 12 msc

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

oraz innych świadczeń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inne

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dochodzone na drodze sądowej

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Inwestycje krótkoterminowe

 

 

1 231,00

 

 

727,59

 

 

873,64

 

 

3 137,14

 

 

6 279,59

 

 

6 752,02

 

 

Krótkoterminowe aktywa finansowe

 

 

1 231,00

 

 

90,00

 

 

90,00

 

 

90,00

 

 

90,00

 

 

90,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

udziały lub akcje

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inne papiery wartościowe

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

udzielone pożyczki

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inne krótkoterminowe aktywa finansowe

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach

 

 

90,00

 

 

90,00

 

 

90,00

 

 

90,00

 

 

90,00

 

 

90,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

udziały lub akcje

 

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inne papiery wartościowe

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

udzielone pożyczki

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inne krótkoterminowe aktywa finansowe

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

 

 

1 141,00

 

 

637,59

 

 

783,64

 

 

3 047,14

 

 

6 189,59

 

 

6 662,02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

środki pieniężne w kasie i na rachunkach

 

1 141,00

637,59

783,64

3 047,14

6 189,59

6 662,02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inne środki pieniężne

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inne aktywa pieniężne

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne inwestycje krótkoterminowe

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktywa razem

 

 

52 120,00

 

 

54 254,56

 

 

57 941,45

 

 

62 452,67

 

 

68 012,84

 

 

78 726,84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Kapitał (fundusz) własny

 

 

39 355,00

 

 

41 429,93

 

 

45 036,29

 

 

49 496,00

 

 

55 000,51

 

 

65 477,66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitał (fundusz) podstawowy

 

3 080,00

3 080,00

3 080,00

3 080,00

3 080,00

3 080,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitał (fundusz) zapasowy

 

33 924,00

33 924,00

33 924,00

33 924,00

33 924,00

33 924,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

 

1 348,00

1 348,00

1 348,00

1 348,00

1 348,00

1 348,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zysk (strata) z lat ubiegłych

 

0,00

1 003,00

3 077,93

6 683,29

11 142,00

16 645,51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zysk (strata) netto

 

1 003,00

2 074,93

3 605,36

4 458,71

5 503,51

10 476,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wlk ujemna)

 

0,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobowiązania długoterminowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

 

 

12 765,00

 

 

12 824,62

 

 

12 905,16

 

 

12 956,67

 

 

13 012,33

 

 

13 249,18

 

 

I. Rezerwy na zobowiązania

 

 

650,00

 

 

694,19

 

 

753,88

 

 

792,06

 

 

833,31

 

 

1 008,85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

 

650,00

694,19

753,88

792,06

833,31

1 008,85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym długoterminowa

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym krótkoterminowa

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe rezerwy

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

w tym długoterminowa

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym krótkoterminowe

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Zobowiązania długoterminowe

 

 

1 225,00

 

 

1 225,00

 

 

1 225,00

 

 

1 225,00

 

 

1 225,00

 

 

1 225,00

 

 

Wobec jednostek powiązanych

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wobec pozostałych jednostek

 

 

1 225,00

 

 

1 225,00

 

 

1 225,00

 

 

1 225,00

 

 

1 225,00

 

 

1 225,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym kredyty i pożyczki

 

1 225,00

1 225,00

1 225,00

1 225,00

1 225,00

1 225,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym inne zobowiązania finansowe

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym inne

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobowiązania krótkoterminowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Zobowiązania krótkoterminowe

 

 

10 663,00

 

 

10 663,00

 

 

10 663,00

 

 

10 663,00

 

 

10 663,00

 

 

10 663,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wobec jednostek powiązanych

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 msc

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności pow. 12 msc

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym inne

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wobec pozostałych jednostek

 

 

10 663,00

 

 

10 663,00

 

 

10 663,00

 

 

10 663,00

 

 

10 663,00

 

 

10 663,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym kredyty i pożyczki

 

10 663,00

10 663,00

10 663,00

10 663,00

10 663,00

10 663,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym inne zobowiązania finansowe

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 msc

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności pow. 12 msc

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym zaliczki otrzymane na dostawy

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym zobowiązania wekslowe

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym z tytułu wynagrodzeń

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym inne

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundusze specjalne

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Rozliczenia międzyokresowe

 

 

227,00

 

 

242,43

 

 

263,28

 

 

276,61

 

 

291,02

 

 

352,32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ujemna wartość firmy

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne rozliczenia międzyokresowe

 

 

227,00

 

 

242,43

 

 

263,28

 

 

276,61

 

 

291,02

 

 

352,32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe

 

227,00

242,43

263,28

276,61

291,02

352,32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasywa razem

 

 

52 120,00

 

 

54 254,56

 

 

57 941,45

 

 

62 452,67

 

 

68 012,84

 

 

78 726,84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rachunek zysków i strat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data danych

 

 

2011-12-31

 

 

2012-12-30

 

 

2013-12-30

 

 

2014-12-30

 

 

2015-12-30

 

 

2016-12-29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj sprawozdania

 

 

Jednostkowe

 

 

Jednostkowe

 

 

Jednostkowe

 

 

Jednostkowe

 

 

Jednostkowe

 

 

Jednostkowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj wartości

 

 

Wartościowo

 

 

Wartościowo

 

 

Wartościowo

 

 

Wartościowo

 

 

Wartościowo

 

 

Wartościowo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status sprawozdania

 

 

Zaudytowane

 

 

Prognoza

 

 

Prognoza

 

 

Prognoza

 

 

Prognoza

 

 

Prognoza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okres

 

 

Rok

 

 

Rok

 

 

Rok

 

 

Rok

 

 

Rok

 

 

Rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rachunek zysków i strat cz.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:

 

 

70497,00

 

 

75289,90

 

 

81763,49

 

 

85904,30

 

 

90378,38

 

 

109417,28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- od jednostek powiązanych

 

0,00

 

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym Przychody netto ze sprzedaży produktów

 

66889,00

 

 

71436,60

 

77578,87

 

81507,77

 

85752,86

 

103817,36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość

dodatnia,

0,00

 

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

 

zmniejszenie - wartość ujemna)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

w tym Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

3608,00

3853,30

4184,61

4396,54

4625,52

5599,92

 

 

 

 

 

 

 

Koszty działalności operacyjnej

71021,00

74243,36

78826,67

81913,37

85096,91

97995,26

 

 

 

 

 

 

 

w tym Amortyzacja

6101,00

6101,00

6342,31

6659,61

6855,90

7063,73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym Zużycie materiałów i energii

39878,00

42589,19

46251,11

48593,44

51124,29

61894,01

 

 

 

 

 

 

 

w tym Usługi obce

7063,00

7303,10

7617,07

7809,94

8013,32

8857,36

 

 

 

 

 

 

 

w tym Podatki i opłaty, w tym:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

- podatek akcyzowy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

w tym Wynagrodzenia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

w tym Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

w tym Pozostałe koszty rodzajowe

13992,00

13992,00

13992,00

13992,00

13992,00

13992,00

 

 

 

 

 

 

 

w tym Wartość sprzedanych towarów i materiałów

3987,00

4258,07

4624,18

4858,37

5111,40

6188,16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)

-524,00

1046,54

2936,82

3990,94

5281,47

11422,02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rachunek zysków i strat cz. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe przychody operacyjne

5456,00

5578,73

5478,31

5686,58

5827,90

5493,19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

w tym Dotacje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

w tym Inne przychody operacyjne

5456,00

5578,73

5478,31

5686,58

5827,90

5493,19

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe koszty operacyjne

3719,00

3841,73

3741,31

3949,58

4090,90

3756,19

 

 

 

 

 

 

 

w tym Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym Inne koszty operacyjne

 

3719,00

 

3841,73

 

3741,31

 

3949,58

 

4090,90

 

3756,19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)

 

 

1213,00

 

 

2783,54

 

 

4673,82

 

 

5727,94

 

 

7018,47

 

 

13159,02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przychody finansowe

 

 

2496,00

 

 

2456,06

 

 

2222,74

 

 

2047,14

 

 

1909,98

 

 

1764,82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- od jednostek powiązanych

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym Odsetki, w tym:

 

2496,00

 

2456,06

 

2222,74

 

2047,14

 

1909,98

 

1764,82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- od jednostek powiązanych

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym Zysk ze zbycia inwestycji

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym Aktualizacja wartości inwestycji

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym Inne

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszty finansowe

 

 

2719,00

 

 

2679,06

 

 

2445,74

 

 

2270,14

 

 

2132,98

 

 

1987,82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym Odsetki, w tym:

 

2719,00

 

2679,06

 

2445,74

 

2270,14

 

2132,98

 

1987,82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- dla jednostek powiązanych

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym Strata ze zbycia inwestycji

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym Aktualizacja wartości inwestycji

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)

 

 

990,00

 

 

2560,54

 

 

4450,82

 

 

5504,94

 

 

6795,47

 

 

12936,02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)

 

 

3,00

 

 

1,10

 

 

0,24

 

 

-0,35

 

 

-1,01

 

 

-2,49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym Zyski nadzwyczajne

 

12,00

 

11,05

 

10,62

 

10,32

 

9,99

 

9,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym Straty nadzwyczajne

 

9,00

 

9,95

 

10,38

 

10,68

 

11,01

 

11,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zysk (strata) brutto (I±J)

 

 

993,00

 

 

2561,64

 

 

4451,06

 

 

5504,58

 

 

6794,45

 

 

12933,52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podatek dochodowy

-10,00

486,71

845,70

1045,87

1290,95

2457,37

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zysk (strata) netto

1003,00

2074,93

3605,36

4458,71

5503,51

10476,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pokaż przykład tutajschowaj przykład