Wniosek kredytowy BZ WBK S.A.

Narzędzie pozwala na szybkie i sprawne wypełnienie formularza Wniosku kredytowego BZ WBK S.A. dotyczącego produktów kredytowych oraz leasingu oferowanego przez bank. Efekt to gotowy do podpisania Wniosek kredytowy do BZ WBK S.A.

Oszczędzaj z abonamentem

Zobacz przykład

Cena za jednorazowe użycie: 60,00 zł brutto

Zarejestruj się i wykonaj usługę jednorazowo >>>

WK/U ZAŁĄCZNIK NR 1.1

Wniosek o kredyt / Wniosek o leasing / Zlecenie wystawienia gwarancji bankowej / Udzielanie limitu na gwarancje

bankowe

WK/U

 

NR WNIOSKU (wypełnia Bank)

Uwagi:

1.Wniosek prosimy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, a w odpowiednich polach prosimy wstawić znak X.

2.W punktach, które Pani/Pana nie dotyczą prosimy wpisać klauzulę „NIE DOTYCZY”.

3.W przypadku wątpliwości podczas wypełniania niniejszego formularza prosimy zwrócić się do pracownika Oddziału.

W00 *W00*

Nazwa, adres oraz forma prawna Wnioskodawcy wraz z numerem telefonu kontaktowego:

Forigami SA , ul. Kolorowa 4; 96-528 Łódź ;521 654 231

 

INFORMACJA O WNIOSKOWANEJ TRANSAKCJI

 

 

 

CZĘŚĆ A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwota i waluta:

650000,00 PLN

Słownie: sześćset pięćdziesiąt

tysięcy złotych 00/100

 

 

Wnioskowany produkt:

 

 

 

Biznes Ekspres EBI

 

 

 

 

Limit w rachunku

Biznes Ekspres

 

 

Leasing Ekspres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biznes Ekspres

 

 

 

 

 

 

 

 

Gwarancja

 

Inny

 

 

 

 

Hipoteka

 

 

 

 

 

 

Cel finansowania :

 

 

 

 

Bieżąca działalność firmy

 

 

Okres finansowania (w

12,00

 

 

 

 

 

 

miesiącach):

 

 

 

 

 

 

 

Spłata kredytu ** :

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednorazowo*

Miesięcznie

 

Kwartalnie

 

 

*nie dotyczy Biznes Ekspres / BE EBI / BE Hipoteka

**nie dotyczy Leasing Ekspres

 

INFORMACJA O WNIOSKODAWCY

 

 

 

 

CZĘŚĆ B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiot prowadzonej działalności:

 

 

 

 

 

 

usługi doradcze i finansowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma własności głównego miejsca prowadzenia działalności (zaznaczyć poniżej):

 

 

 

 

 

 

 

 

działalność nie wymagająca stałego miejsca

 

własność

wynajem

działalność w siedzibie klienta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wartość nieruchomości firmy:

 

0,00 (w tys. PLN)

Obciążenie:

0,00

(w tys. PLN)

 

 

 

 

 

 

Wartość nieruchomości właścicieli / wspólników:

 

0,00 (w tys. PLN)

Obciążenie:

0,00

(w tys. PLN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaki procent sprzedaży trafia do

3,00%

 

Łączna ilość odbiorców

50.00

 

 

największego odbiorcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy występują podmioty powiązane* :

 

TAK

 

NIE

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa/Nazwy/Regon/NIP

 

 

Forigami S.A. /1234567/456 123 45 13

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba pracowników zatrudnionych w firmie:

12,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Powiązania kapitałowe/wspólne właścicielstwo, wspólna kontrola/ zarządzanie, stała znacząca współpraca gospodarcza, wzajemne gwarancje i poręczenia

 

Kto prowadzi księgowość

 

 

Właściciel lub osoba

 

 

 

 

 

 

 

Biuro rachunkowe

Księgowi zatrudnieni w firmie

 

spokrewniona

Inna

 

 

 

 

 

GŁÓWNA OSOBA ZARZĄDZAJACA (lub właściciel, jeśli pełni funkcję zarządzającego)

 

 

 

 

Imię i nazwisko

Wykształcenie

 

Doświadczenie w branży (liczba lat)

 

 

 

 

 

 

 

Jan Forigami

Wyższe

20,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA FINANSOWA

 

 

 

CZĘŚĆ C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WK/U ZAŁĄCZNIK NR 1.1

WK/U ZAŁĄCZNIK NR 1.1

Wniosek o kredyt / Wniosek o leasing / Zlecenie wystawienia gwarancji bankowej / Udzielanie limitu na gwarancje

 

bankowe

 

 

 

 

 

WK/U

 

Analizowane okresy:

 

Poprzedni rok obrachunkowy

 

Ostatni rok obrachunkowy

 

Aktualny okres obrachunkowy

 

 

 

 

należy podać dane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

finansowe za ostatnie 2

 

 

 

 

 

 

 

okresy obrachunkowe

 

2010-12-31

 

2011-12-31

 

2012-06-30

 

oraz bieżący niepełny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

okres sprawozdawczy

 

 

 

 

 

 

 

Przychody ogółem* (w

 

5000,00

 

3000,00

 

1500,00

 

tys. PLN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amortyzacja (w tys.

 

1000,00

 

0,00

 

30,00

 

PLN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zysk /Strata brutto** (w

 

10000,00

 

300,00

 

200,00

 

tys. PLN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Należności

 

Nie dotyczy

 

0,00

 

przeterminowana powyżej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobowiązania

 

Nie dotyczy

 

0,00

 

przeterminowana powyżej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pełna księgowość - * i * *

-

zgodnie z RziS, przy czym w pozycji Przychody ogółem wpisuje się wartość Przychodów ze sprzedaży

Księga Przychodów i Rozchodów - * - zgodnie z deklaracją podatkową PIT,

* * - zgodnie z deklaracją PIT,

dochód z deklaracji PIT pomniejszony o

składki ZUS na ubezpieczenie

społeczne,

 

 

 

Ryczałt ewidencjonowany -

*

- zgodnie z deklaracją podatkową PIT, * * zgodnie z oświadczeniem

 

 

Karta podatkowa -* - suma sprzedaży na podstawie deklaracji podatkowych VAT dla płatników podatku VAT, w innym przypadku oświadczenie,

* * - różnica pomiędzy Przychodem ogółem a sumą zakupów z deklaracji VAT, pomniejszona o koszt wynagrodzeń oraz ewentualne składki na ubezpieczenia społeczne, dla płatników podatku VAT, w innym przypadku oświadczenie.

Rolnik indywidualny - * do kwoty przychodów ogółem za rok obrachunkowy należy wliczyć kwotę dopłat bezpośrednich ** - zysk uwzględnia kwotę dopłat bezpośrednich

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH PUBLICZNO-PRAWNYCH:

Czy występują zaległości:

a) wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatków lub innych należności publicznoprawnych?

TAK

NIE

 

b) wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ KRUS

TAK

NIE

 

c) wobec innych instytucji finansowych (banki, instytucje leasingowe itp.)?

TAK

NIE

 

d) czy wobec Pani/Pana/Państwa tyczy się postępowanie cywilne, egzekucyjne, karne, karne skarbowe lub upadłościowe?

TAK

NIE

 

 

 

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH I NALEŻNOŚCIACH ORAZ USTAWOWEJ WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ

CZĘŚĆ D

 

 

 

 

 

 

1. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

Zadłużenie w innych bankach i instytucjach finansowych z tytułu kredytów (np. w rachunku bieżącym, obrotowy, inwestycyjny), pożyczek, poręczeń, gwarancji, leasingu, faktoringu, limitów na transakcje skarbowe, kart business charge, weksli wyemitowanych papierów wart. i innych produktów kredytowych dotyczących działalności gospodarczej (dane na dzień składania wniosku kredytowego).

Produkty Kredytowe

 

 

 

Kwota limitu

 

Suma rat na

 

 

 

 

Kwota przyznanego

kredytowego

Termin spłaty

najbliższe 12

 

 

 

 

kredytu/limitu w tys.

pozostającego do

całkowitej

miesięcy w tys.

 

 

Nazwa banku /instytucji finansowej

Rodzaj produktu

PLN

spłaty w tys. PLN

(miesiąc, rok)

PLN

 

Rodzaj zabezpieczenia

ING

kredy t w rachunku bieżący m

100,00

100,00

2013-07-04

0,00

weksel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkty Leasingow

 

 

 

 

 

Suma rat leasingu

 

 

 

Kwota pozostająca do

Suma rat leasingu na

 

zapłaconych w ostatnim

 

Nazwa firmy

 

spłaty z tyt. Leasingu łącznie

najbliższe 12 miesięcy

Termin spłaty całkowitej

roku obrachunkowym w

 

Leasingowej

Rodzaj leasingu

z kwotą wykupu netto

w tys. PLN (netto)

leasingu (miesiąc, rok)

tys, PLN (netto)

Inne istotne warunki umowy

brak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WK/U ZAŁĄCZNIK NR 1.1

WK/U ZAŁĄCZNIK NR 1.1

Wniosek o kredyt / Wniosek o leasing / Zlecenie wystawienia gwarancji bankowej / Udzielanie limitu na gwarancje bankowe WK/U

2. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁÓW INNYCH NIŻ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Zobowiązania w innych bankach i instytucjach finansowych z tytułu pożyczek/kredytów hipotecznych dla osób fizycznych, innych kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych ( dotyczy osób prowadzących jednoosobowo działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych i osobowych ( 1)

(1) w przypadku spółki komandytowej Bank sprawdza wyłącznie zobowiązania komplementariusza spółki komandytowej, z zastrzeżeniem, że komplementariuszem/ami jest/są osoba/y fizyczna/e.

Wnioskodawca (osoba fizyczna)/ Wspólnik spółki cywilnej - kredytobiorca/ Wspólnik spółki osobowej wg KSH:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma rat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kapitałowo-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwota pozostająca

Termin spłaty

 

odsetkowych na

 

Imię i Nazwisko osoby

Nazwa banku

 

 

Kwota przyznanego

 

 

do spłaty w tys.

całkowitej

 

najbliższe 12 m-cy

 

fizycznej

/instytucji finansowej

Rodzaj produktu

 

kredytu/limitu w tys. PLN

 

PLN

(miesiąc, rok)

 

w tys. PLN

Rodzaj zabezpieczenia

Jan Forigami

PKO

kredy t hipoteczny

 

500,00

480,00

2040-12-31

700,00

hipoteka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma rat leasingu

 

 

 

 

 

 

Kwota pozostająca do spłaty

 

Suma rat leasingu na

Termin spłaty

 

zapłaconych w

 

 

Imię i Nazwisko osoby

 

Nazwa firmy

 

z tyt. Leasingu łącznie z

najbliższe 12 miesięcy

całkowitej

ostatnim roku w tys.

 

 

fizycznej

 

Leasingowej

Rodzaj leasingu

 

kwotą wykupu (brutto)

 

w tys. PLN (netto)

(miesiąc, rok)

 

PLN

 

Inne istotne warunki umowy

brak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. INFORMACJA NA TEMAT USTAWOWEJ WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ:

(w przypadku kilku wspólników wymagane jest złożenie stosownych oświadczeń przez każdego z nich)

 

 

Imię i nazwisko

 

 

Ustawowa wspólność majątkowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIE

1.

nie dotyczy

 

 

TAK

NIE

 

 

 

 

 

 

 

DOTYCZY

 

 

 

 

 

 

NIE

2.

nie dotyczy

 

 

TAK

NIE

 

 

 

 

 

DOTYCZY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIE

3.

nie dotyczy

 

 

TAK

NIE

 

 

 

 

 

DOTYCZY

 

 

 

 

 

 

4. OŚWIADCZENIA KLIENTA:

1)Administratorem danych osobowych jest Bank Zachodni WBK S.A., Rynek 9./11, 50-950 Wrocław * oraz /BZ WBK Finanse&Leasing S.A, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań /BZ WBK Leasing S.A. ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań **

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania oraz, że dane te będą przetwarzane w celu realizacji wniosku oraz w celu marketingowym. Dane osobowe zbierane są na zasadzie dobrowolności.

Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe będą przetwarzane w Biurze Informacji Kredytowej S.A. ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa. Inne podmioty uprawnione do żądania moich danych wskazane są w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe

(art.104-106, Dz.U. nr 140, poz.939 ze zm.)*

2)Zgodnie z art.24 ust.1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. o udostępnianiu informacji gospodarczych, upoważniam Bank Zachodni WBK S.A*/BZ WBK Finanse&Leasing S.A/BZ WBK Leasing S.A. **do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu (51-214), Armii Ludowej 21 oraz innych biur informacji gospodarczych o ujawnienie informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach w związku z realizacją niniejszego wniosku

3)W związku ze złożonym wnioskiem o zawarcie umowy leasingu upoważniam: Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (50-950), Rynek 9/11 (Bank), BZ WBK Finanse&Leasing S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-003), Chlebowa 4/8 (Spółka), BZ WBK Leasing S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-003), Chlebowa 4/8 (Spółka) do wystąpienia i uzyskania przez Bank/Spółkę z Biura Informacji Kredytowej S.A ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa oraz Związku Banków Polskich z siedzibą w

Warszawie (00-380) ul. Kruczkowskiego 8, danych osobowych i danych stanowiących tajemnicę bankową obejmujących informacje o zadłużeniu, zarówno przeszłym jak i obecnym, będących w posiadaniu wskazanych instytucji, zarówno z tytułu kredytów konsumenckich jak i pozostałych***

WK/U ZAŁĄCZNIK NR 1.1

WK/U ZAŁĄCZNIK NR 1.1

Wniosek o kredyt / Wniosek o leasing / Zlecenie wystawienia gwarancji bankowej / Udzielanie limitu na gwarancje bankowe WK/U

4) W celu realizacji niniejszego wniosku upoważniam Spółkę/Bank do przetwarzania przez Spółkę/Bank informacji zawartych w niniejszym wniosku i pozyskanych na jego podstawie. .

.

Podpis klienta ………………………………….

5) Świadom(i) odpowiedzialności karnej, wynikającej m.in. z przepisów art.297 § 1 kodeksu karnego (Dz.U. z 1997 r. nr 88 poz. 553 ze zm.) oświadczam(y), że wszystkie informacje podane w niniejszym dokumencie są prawdziwe i zgodne ze stanem rzeczywistym.

*dotyczy, gdy Wnioskodawca wnioskuje o kredyt/wystawienie gwarancji bankowej/udzielenie limitu na gwarancje bankowe **dotyczy, gdy Wnioskodawca wnioskuje o leasing

***nie dotyczy spółek prawa handlowego

 

 

 

 

Podpisy/Podpis + pieczęć Wnioskodawcy oraz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podpisy osób wykazanych w pkt 2 części D innych

 

Data dz/m-c/rok

 

Imię i nazwisko Właściciela/Wspólnika/Wspólników

 

niż reprezentujące Wnioskodawcę

 

2013-04-02

 

Jan Forigami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis pracownika BZ WBK S.A. przyjmującego wniosek

WK/U ZAŁĄCZNIK NR 1.1

pokaż przykład tutajschowaj przykład