Wycena firmy 3 metodami

Narzędzie pozwala wycenić firmę za pomocą metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych oraz dwóch metod majątkowych (metody księgowej netto oraz metody likwidacyjnej). Dzięki uwzględnieniu perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa, metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) jest bardzo często stosowana w wycenach wartości firm. Dodatkowo przeprowadzona zostanie analiza wskaźnikowa dla okresu prognozy powstałej w oparciu o zakładaną dynamikę przychodów ze sprzedaży. W łatwy i szybki sposób narzędzie dostarczy gotowy do wykorzystania raport w formie pliku MS excel, MS word i PDF.

Oszczędzaj z abonamentem

Zobacz przykład

Cena za jednorazowe użycie: 120,00 zł brutto

Zarejestruj się i wykonaj usługę jednorazowo >>>

Wycena przedsiębiorstwa jest to zespół procedur, analiz i ocen, które prowadzą do ustalenia wartości przedsiębiorstwa wyrażonej w przyjętych jednostkach pieniężnych według stanu na określony moment czasowy. Wycena w sposób istotny określa siłę i pozycję rynkową przedsiębiorstwa. Dokonuje się jej zazwyczaj na potrzeby:

zmiany formy prawnej działalności przedsiębiorstwa;

łączenia lub podziału Spółek;

sprzedaży nowych emisji akcji;

opracowania strategii rozwojowej;

ubezpieczeń;

zabezpieczenia kredytów;

kontraktów menedżerskich.

Można wyróżnić cztery podstawowe funkcje wyceny przedsiębiorstwa. Należą do nich funkcja:

doradcza: dostarczając dane dotyczące wartości przedsiębiorstwa umożliwia skuteczne zarządzanie oraz korzystną realizację transakcji kupna-sprzedaży;

informacyjna: wycena wartości udziałów w spółce lub całościowa wycena przedsiębiorstwa dostarcza informacji na temat obecnej sytuacji, perspektyw i możliwości rozwoju;

argumentacyjna: wycena wartość spółki, firmy lub udziałów w spółce wpływa na pozycję przetargową podczas negocjacji z klientami czy bankami;

mediacyjna: pozwala rozstrzygać wewnętrzne spory udziałowców lub właścicieli i ułatwiać wzajemne rozliczenia.

2. Metody wyceny przedsiębiorstw

Podstawą do dokonania wyceny wartości przedsiębiorstwa jest wnikliwa analiza obecnego stanu w jakim znajduje się przedsiębiorstwo. Samej wyceny można dokonać za pomocą wymienionych poniżej metod. Wybór odpowiedniej metody wyceny uzależniony jest od sytuacji ekonomicznej w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo.

Metody wyceny:

a)majątkowe – polegają na oszacowaniu wartości majątku, tzn. sumy nakładów pracy, pieniędzy i środków rzeczowych na utworzenie przedsiębiorstwa. Do metod tych zalicza się metodę księgową, skorygowanych aktywów netto, metodę wartości likwidacyjnej, metodę odtworzeniową;

b)dochodowe – w tych metodach szacuje się wartość dochodową, rozumianą jako suma dochodów, jakie można uzyskać z eksploatacji przedsiębiorstwa w danym czasie. Do tej grupy zalicza się przede wszystkim metodę: zdyskontowanych zysków, zdyskontowanych przepływów pieniężnych, zdyskontowanych dywidend oraz metodą skorygowanej wartości bieżącej;

c)porównań rynkowych – szacuje się wartość rynkową, czyli hipotetyczną cenę transakcji możliwą do uzyskania przez właściciela w procesie sprzedaży. Dla celów porównania stosuje się tu przede wszystkim wskaźniki: cena / zysk; cena / sprzedaż, cena / EBITDA, dywidenda / na akcję; cena / wartość księgowa.

d)mieszane – stosuje się tu wypadkową - średnią arytmetyczną (zwykłą, ważoną) wartości wynikającej z metody majątkowej, dochodowej i rynkowej.

3. Zastosowane metody wyceny

W usłudze tej przeprowadzono wycenę przedsiębiorstwa przy użyciu metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych, metody wartości księgowej oraz metody wartości likwidacyjnej.

1. metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF (ang. Discounted Cash Flow) Najbardziej popularna spośród metod dochodowych, zakładająca, że wartość przedsiębiorstwa równa się sumie zdyskontowanych odpowiednią stopą dyskontową, generowanych przez przedsiębiorstwo przepływów pieniężnych, które po skumulowaniu i zsumowaniu tworzą łączny strumień pieniężny pozostający do dyspozycji właścicieli. Zaletą metody jest uwzględnienie perspektyw rozwoju Spółki, natomiast wadą – jej subiektywizm, oparty na własnej prognozie osiąganych przez Spółkę wyników finansowych;

2. metoda wartości księgowej

Najprostszy sposób wyceny przedsiębiorstwa, polegający na odjęciu od sumy wartości aktywów przedsiębiorstwa sumy jego zobowiązań bieżących i długoterminowych. Zaletą tej metody jest przede wszystkim prostota obliczeń oraz szybkość wyceny. Do podstawowych wad należy zaliczyć: brak związku z dochodowością, brak informacji o stanie fizycznych i moralnym majątku, brak informacji o użyteczności majątku i produktywności, występują również zniekształcenia inflacyjne itd.;

3. metoda wartości likwidacyjnej

Polega na określeniu przychodów, jakie można by było uzyskać w przypadku sprzedaży aktywów po spłaceniu zadłużenia oraz pomniejszeniu ich o koszty ich upłynnienia. Następnie wartość majątku, podobnie jak w przypadku metody wartości księgowej, pomniejszana jest o sumę zobowiązań przedsiębiorstwa. Najczęściej wartość likwidacyjną ustala się w oparciu o formułę Wilcoxa:

WLE = (środki pieniężne + łatwo zbywalne papiery wartościowe + 70% wartości księgowej zapasów, należności i zaliczek + 50% wartości księgowej innych aktywów) - zobowiązania (długo i krótkoterminowe)

Metodologia do prognozy bilansu oraz rachunku zysków i strat

Prognoza, oparta na spodziewanych wartościach wskaźnika dynamiki przychodów ze sprzedaży, szacuje jakie wartości mogłyby przyjąć poszczególne pozycje bilansowe oraz pozycje rachunku zysków i strat w dziesięciu kolejnych okresach obrachunkowych przy następujących założeniach:

Tempo zmian następujących pozycji zrównane jest z tempem zmian przychodów netto ze sprzedaży produktów: Zmiana stanu produktów; Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki; Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów; Zużycie materiałów i energii; Wynagrodzenia; Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia; Wartość sprzedanych towarów i materiałów; Należności długoterminowe; Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego; Materiały; Półprodukty i produkty w toku; Produkty gotowe; Zaliczki na dostawy; Należności od jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług; Należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług; Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń; Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego; Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne; Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług; Zaliczki otrzymane na dostawy; Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wynagrodzeń; Inne rozliczania międzyokresowe;

Tempo zmian następujących pozycji jest niższe od tempa zmian przychodów netto ze sprzedaży produktów – odpowiednio: Usługi obce: 50%; Inne wartości niematerialne i prawne: 50%; urządzenia techniczne i maszyny: 60%; środki transportu: 60%; inne środki trwałe: 60%;

Pozostałe pozycje bilansowe pozostają na niezmienionym poziomie;

Stopa amortyzacji środków trwałych utrzymywana jest na takim samym poziomie przy użyciu metody degresywnej;

Efektywna stopa podatku dochodowego utrzymywana jest na stałym poziomie;

Struktura pozycji rachunku zysków i strat wykazywanych z wyszczególnieniem części dotyczącej jednostek powiązanych pozostaje stała;

Wyniki pozostałej działalności operacyjnej oraz działalności finansowej pozostają stałe – w niewielkim stopniu zmieniana jest struktura poszczególnych pozycji;

Pozycja środki pieniężne w kasie i na rachunkach uzależniona jest od zmiany pozostałych pozycji bilansowych. W przypadku gdy wartość zgromadzonych środków pieniężnych nie jest wystarczająca do sfinansowania rozwoju przedsiębiorstwa niezbędnego do osiągnięcia wymaganego wskaźnika ROE, zaciągany jest kredyt krótkoterminowy / pożyczka;

Zysk netto w całości pozostaje w przedsiębiorstwie w formie zysku zatrzymanego.

Założenia do przeprowadzenia wycen

koszt kapitału własnego został obliczony na podstawie modelu CAPM;

przyjęto wzrost wolnych przepływów pieniężnych (FCF) po okresie prognozy na poziomie 1,0%;

przyjęto 19,0% stawkę podatku dochodowego;

w celu dokonania obliczenia wartości likwidacyjnej przedsiębiorstwa zastosowano tzw. formułą Wilcoxa;

w celu dokonania analizy wrażliwości, przyjęto poziom wahań współczynnika wzrostu wolnych środków pieniężnych oraz WACC mieszczący się w przedziale <-1pp.;+1pp.>

4. Wycena przedsiębiorstwa różnymi metodami

a) metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych

Wartość Spółki na dzień 2012-12-31 wyniosła 238 696zł.

Obliczenia:

Kalkulacja WACC

 

2012-12-31

2013-12-31

2014-12-31

2015-12-31

Stopa wolna od ryzyka (%)

5,76%

5,76%

5,76%

5,76%

Premia za ryzyko długu (%)

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

Koszt kapitału obcego (%)

10,76%

10,76%

10,76%

10,76%

Efektywna stopa podatkowa (%)

19,00%

19,00%

19,00%

19,00%

Koszt kapitału obcego po opodatkowaniu (%)

8,72%

8,72%

8,72%

8,72%

Udział kapitału obcego (%)

4,20%

3,39%

2,87%

2,53%

Premia za ryzyko rynkowe (%)

6,00%

6,00%

6,00%

6,00%

Współczynnik ryzyka specyficznego β

1,00

1,00

1,00

1,00

Koszt kapitału własnego (%)

11,76%

11,76%

11,76%

11,76%

Udział kapitału własnego (%)

95,71%

96,55%

97,06%

97,42%

WACC (%)

11,62%

11,65%

11,67%

11,68%

Zmiana kapitału obrotowego

 

2011-12-31

2012-12-31

2013-12-31

2014-12-31

2015-12-31

Zapasy

7 291,00

8 526,10

9 970,42

11 659,40

13 634,51

Należności krótkoterminowe

18 606,00

21 757,86

25 443,64

29 753,79

34 794,08

Razem

25 897,00

30 283,95

35 414,05

41 413,19

48 428,59

Zobowiązania bieżące

11 357,00

1 175,61

1 219,58

1 271,01

1 331,15

Kapitał obrotowy

14 540,00

29 108,35

34 194,47

40 142,18

47 097,44

Zmiana kapitału obrotowego

 

14 568,35

5 086,12

5 947,71

6 955,26

Prognoza przyszłych wolnych przepływów pieniężnych oraz wycena

 

2012-12-31

2013-12-31

2014-12-31

2015-12-31

Przychody netto ze sprzedaży

109 990,26

128 622,61

150 411,27

175 890,94

Koszty działalności operacyjnej

82 716,92

94 019,71

107 121,20

122 315,84

EBIT

27 273,34

34 602,90

43 290,08

53 575,11

Marża EBIT (%)

24,80%

26,90%

28,78%

30,46%

Stopa podatkowa (%)

19,00%

19,00%

19,00%

19,00%

NOPLAT

22 091,40

28 028,35

35 064,96

43 395,84

Amortyzacja (+)

3 833,00

4 220,24

4 646,63

5 116,15

Inwestycje (CAPEX) (-)

5 812,24

6 400,64

7 048,66

7 762,32

Zmiana kapitału obrotowego (-)

14 568,35

5 086,12

5 947,71

6 955,26

FCF

5 543,82

20 761,82

26 715,23

33 794,42

Współczynnik dyskontowy

100,00%

89,57%

80,20%

71,80%

DFCF

5 543,82

18 595,66

21 425,09

24 263,84

Suma DCF

5 543,82

Wzrost FCF po okresie prognozy (g)

1,00%

Wartośc rezydualna (TV)

319 696,18

Zdyskontowana wartośc rezydualna

184 046,89

Wartośc Spółki (EV)

189 590,71

Wartośc długu netto na dzień 2012-12-31

-49 104,79

Wartośc Spółki

238 695,50

Analiza wrażliwości

 

g-1,0pp

g-0,5pp

g

g+0,5pp

g+1,0pp

WACC-1,0pp

245 255,67

255 620,59

267 056,66

279 738,95

293 882,94

WACC-0,5pp

232 670,81

241 939,71

252 119,43

263 351,15

275 806,83

WACC

221 267,15

229 591,48

238 695,50

248 694,12

259 726,04

WACC+0,5pp

210 896,11

218 401,48

226 578,39

235 521,17

245 342,72

WACC+1,0pp

201 432,66

208 224,07

215 597,11

223 629,83

232 414,94

b) metoda wartości księgowej

Wartość Spółki na dzień 2012-12-31 wyniosła 104 894zł.

Obliczenia:

,

 

2012-12-31

2013-12-31

2014-12-31

2015-12-31

Aktywa ogółem

+100% wartości

109 591,09

153 022,84

203 569,32

262 563,27

Rezerwy na zobowiązania

-100% wartości

3 304,82

3 835,52

4 456,12

5 181,85

Zobowiązania długoterminowe

-100% wartości

125,00

125,00

125,00

125,00

Zobowiązania krótkoterminowe

-100% wartości

1 175,61

1 219,58

1 271,01

1 331,15

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

-100% wartości

91,21

106,66

124,73

145,86

Wartość ksiegowa

 

104 894,45

147 736,07

197 592,46

255 779,40

c) metoda wartości likwidacyjnej

Wartość Spółki na dzień 2012-12-31 wyniosła 80 830zł.

Obliczenia:

 

 

2012-12-31

2013-12-31

2014-12-31

2015-12-31

Inwestycje krótkoterminowe

+100% wartości

49 347,79

85 254,29

127 154,18

176 205,73

Zapasy

+70% wartości

8 526,10

9 970,42

11 659,40

13 634,51

Należności długoterminowe

+70% wartości

0,00

0,00

0,00

0,00

Należności krótkoterminowe

+70% wartości

21 757,86

25 443,64

29 753,79

34 794,08

Wartości niematerialne i prawne

+50% wartości

792,92

860,08

932,92

1 011,94

Rzeczowe aktywa trwałe

+50% wartości

21 452,24

23 632,64

26 034,66

28 680,83

Inwestycje długoterminowe

+50% wartości

6 345,00

6 345,00

6 345,00

6 345,00

Rozliczenia międzyokresowe kosztów

+50% wartości

1 369,20

1 516,78

1 689,37

1 891,18

Rezerwy na zobowiązania

-100% wartości

3 304,82

3 835,52

4 456,12

5 181,85

Zobowiązania długoterminowe

-100% wartości

125,00

125,00

125,00

125,00

Zobowiązania krótkoterminowe

-100% wartości

1 175,61

1 219,58

1 271,01

1 331,15

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

-100% wartości

91,21

106,66

124,73

145,86

Wartość likwidacyjna przedsiębiorstwa

 

80 829,59

120 934,60

167 667,52

222 286,35

5. Analiza dynamiki dla okresu prognozy

a) dynamika aktywów

Aktywa trwałe-prognoza

35 000,00

 

 

 

 

30 000,00

 

 

 

 

25 000,00

 

 

 

 

20 000,00

 

 

 

 

15 000,00

 

 

 

 

10 000,00

 

 

 

 

5 000,00

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

2011

2012

2013

2014

2015

I. Wartości niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwałe

III. Należności długoterminowe

IV. Inwestycje długoterminowe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

 

Aktywa obrotowe-prognoza

l. Zapasy

250 0.00

 

 

 

 

 

 

200 0.00

 

 

 

 

II. Należności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krótkoterminowe

150 0.00

 

 

 

 

 

100 0.00

 

 

 

 

III. Inwestycje

 

 

 

 

krótkoterminowe

50 0.00

 

 

 

 

IV.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krótkoterminowe

0.00

 

 

 

 

rozliczenia

2011

2012

2013

2014

2015

międzyokresowe

 

 

 

 

 

Aktywa

2011-12-31 Zmiana

2012-12-31 Zmiana

2013-12-31 Zmiana

2014-12-31 Zmiana

2015-12-31

A. Aktywa trwałe

27 294,00

8%

29 461,35

8%

31 856,50

8%

34 503,95

8%

37 430,95

I. Wartości niematerialne i prawne

731,00

8%

792,92

8%

860,08

8%

932,92

8%

1 011,94

II. Rzeczowe aktywa trwałe

19 473,00

10%

21 452,24

10%

23 632,64

10%

26 034,66

10%

28 680,83

III. Należności długoterminowe

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

IV. Inwestycje długoterminowe

6 345,00

0%

6 345,00

0%

6 345,00

0%

6 345,00

0%

6 345,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

745,00

17%

871,20

17%

1 018,78

17%

1 191,37

17%

1 393,18

B. Aktywa obrotowe

27 023,00

197%

80 129,74

51%

121 166,34

40%

169 065,37

33%

225 132,32

l. Zapasy

7 291,00

17%

8 526,10

17%

9 970,42

17%

11 659,40

17%

13 634,51

II. Należności krótkoterminowe

18 606,00

17%

21 757,86

17%

25 443,64

17%

29 753,79

17%

34 794,08

III. Inwestycje krótkoterminowe

628,00

7758%

49 347,79

73%

85 254,29

49%

127 154,18

39%

176 205,73

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

498,00

0%

498,00

0%

498,00

0%

498,00

0%

498,00

Aktywa razem

54 317,00

 

109 591,09

 

153 022,84

 

203 569,32

 

262 563,27

b) dynamika pasywów

Pasywa-prognoza

300 000,00

 

 

 

 

250 000,00

 

 

 

 

200 000,00

 

 

 

 

150 000,00

 

 

 

 

100 000,00

 

 

 

 

50 000,00

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

2011

2012

2013

2014

2015

A. Kapitał (fundusz) własny

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

 

16 0.00

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania-IV. Rozliczenia

 

 

 

 

prognoza

 

 

międzyokresowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 0.00

 

 

 

 

 

III. Zobowiązania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 0.00

 

 

 

 

 

krótkoterminowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 0.00

 

 

 

 

 

II. Zobowiązania

 

 

 

 

 

 

 

długoterminowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 0.00

 

 

 

 

 

I. Rezerwy na

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

 

 

 

 

 

zobowiązania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

2012

2013

 

2014

2015

 

 

 

 

Pasywa

2011-12-31

Zmiana

2012-12-31

Zmiana

2013-12-31

Zmiana

2014-12-31

Zmiana

2015-12-31

A. Kapitał (fundusz) własny

67 985,00

54%

104 894,45

41%

147 736,07

34%

197 592,46

29%

255 779,40

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

14 411,00

-67%

4 696,64

13%

5 286,77

13%

5 976,87

14%

6 783,87

I. Rezerwy na zobowiązania

2 851,00

16%

3 304,82

16%

3 835,52

16%

4 456,12

16%

5 181,85

II. Zobowiązania długoterminowe

125,00

0%

125,00

0%

125,00

0%

125,00

0%

125,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe

11 357,00

-90%

1 175,61

4%

1 219,58

4%

1 271,01

5%

1 331,15

IV. Rozliczenia międzyokresowe

78,00

17%

91,21

17%

106,66

17%

124,73

17%

145,86

Pasywa razem

82 396,00

 

109 591,09

 

153 022,84

 

203 569,32

 

262 563,27

6.Podstawowe wskaźniki finansowe dla okresu prognozy

a)wskaźnik płynności bieżącej

 

Wskaźnik płynności bieżącej

 

180,00

 

 

 

160,00

 

 

 

140,00

 

 

 

120,00

 

 

 

100,00

 

 

 

80,00

 

 

 

60,00

 

 

 

40,00

 

 

 

20,00

 

 

 

0,00

 

 

 

2012

2013

2014

2015

 

2012-12-31

2013-12-31

2014-12-31

2015-12-31

Wskaźnik płynności

 

 

 

 

bieżącej

68,16

99,35

133,02

169,13

b) wskaźnik rotacji zapasów

 

Wskaźnik rotacji zapasów

 

38,00

 

 

 

37,50

 

 

 

37,00

 

 

 

36,50

 

 

 

36,00

 

 

 

35,50

 

 

 

35,00

 

 

 

34,50

 

 

 

34,00

 

 

 

33,50

 

 

 

33,00

 

 

 

2012

2013

2014

2015

 

2012-12-31

2013-12-31

2014-12-31

2015-12-31

Wskaźnik rotacji

 

 

 

 

zapasów w dniach

34,9

35,9

36,85

37,74

c) wskaźnik rotacji należności

 

Wskaźnik rotacji należności

 

60,00

 

 

 

50,00

 

 

 

40,00

 

 

 

30,00

 

 

 

20,00

 

 

 

10,00

 

 

 

0,00

 

 

 

2012

2013

2014

2015

 

2012-12-31

2013-12-31

2014-12-31

2015-12-31

Wskaźnik rotacji

 

 

 

 

należności w dniach

54,45

54,45

54,45

54,45

d) wskaźnik ogólnego zadłużenia

 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

 

0,05

 

 

 

0,04

 

 

 

0,04

 

 

 

0,03

 

 

 

0,03

 

 

 

0,02

 

 

 

0,02

 

 

 

0,01

 

 

 

0,01

 

 

 

0,00

 

 

 

2012

2013

2014

2015

 

2012-12-31

2013-12-31

2014-12-31

2015-12-31

Wskaźnik ogólnego

 

 

 

 

zadłużenia

0,04

0,03

0,03

0,03

e) wskaźnik rentowności kapitału własnego

 

 

ROE

 

40,00%

 

 

 

35,00%

 

 

 

30,00%

 

 

 

25,00%

 

 

 

20,00%

 

 

 

15,00%

 

 

 

10,00%

 

 

 

5,00%

 

 

 

0,00%

 

 

 

2012

2013

2014

2015

2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2015-12-31

ROE

35,19%

29,00%

25,23%

22,75%

 

 

 

 

 

f) wskaźnik rentowności aktywów

 

 

ROA

 

40,00%

 

 

 

35,00%

 

 

 

30,00%

 

 

 

25,00%

 

 

 

20,00%

 

 

 

15,00%

 

 

 

10,00%

 

 

 

5,00%

 

 

 

0,00%

 

 

 

2012

2013

2014

2015

 

2012-12-31

2013-12-31 2014-12-31

2015-12-31

ROA

33,68%

28,00%

24,49%

22,16%

7. Wprowadzony bilans oraz rachunek zysków i strat

 

Data danych

 

 

2011-12-31

 

 

2012-12-31

 

 

2013-12-31

 

 

2014-12-31

 

 

2015-12-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status sprawozdania

 

 

Zaudytowane

 

 

Prognoza

 

 

Prognoza

 

 

Prognoza

 

 

Prognoza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okres

 

 

Narastająco

 

 

Narastająco

 

 

Narastająco

 

 

Narastająco

 

 

Narastająco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktywa Trwale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Aktywa trwałe

 

 

27 294,00

 

 

29 461,35

 

 

31 856,50

 

 

34 503,95

 

 

37 430,95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Wartości niematerialne i prawne

 

 

731,00

 

 

792,92

 

 

860,08

 

 

932,92

 

 

1 011,94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszty zakończonych prac rozwojowych

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wartość firmy

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne wartości niematerialne i prawne

 

731,00

792,92

860,08

 

932,92

1 011,94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Rzeczowe aktywa trwałe

 

 

19 473,00

 

 

21 452,24

 

 

23 632,64

 

 

26 034,66

 

 

28 680,83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Środki trwałe

 

 

19 473,00

 

 

21 452,24

 

 

23 632,64

 

 

26 034,66

 

 

28 680,83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

urządzenia techniczne i maszyny

 

19 473,00

21 452,24

23 632,64

 

26 034,66

28 680,83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

środki transportu

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inne środki trwałe

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Środki trwałe w budowie

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaliczki na środki trwałe w budowie

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Należności długoterminowe

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od jednostek powiązanych

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od pozostałych jednostek

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Inwestycje długoterminowe

 

 

6 345,00

 

 

6 345,00

 

 

6 345,00

 

 

6 345,00

 

 

6 345,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieruchomości

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wartości niematerialne i prawne

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Długoterminowe aktywa finansowe

 

 

6 345,00

 

 

6 345,00

 

 

6 345,00

 

 

6 345,00

 

 

6 345,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych

 

 

6 345,00

 

 

6 345,00

 

 

6 345,00

 

 

6 345,00

 

 

6 345,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

udziały lub akcje

 

6 345,00

6 345,00

6 345,00

 

6 345,00

6 345,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inne papiery wartościowe

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

udzielone pożyczki

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inne długoterminowe aktywa finansowe

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

udziały lub akcje

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inne papiery wartościowe

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

udzielone pożyczki

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inne długoterminowe aktywa finansowe

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne inwestycje długoterminowe

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

 

 

745,00

 

 

871,20

 

 

1 018,78

 

 

1 191,37

 

 

1 393,18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

 

745,00

871,20

1 018,78

 

1 191,37

1 393,18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne rozliczenia międzyokresowe

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktywa Obrotowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Aktywa obrotowe

 

 

27 023,00

 

 

80 129,74

 

 

121 166,34

 

 

169 065,37

 

 

225 132,32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l. Zapasy

 

7 291,00

8 526,10

9 970,42

 

11 659,40

13 634,51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiały

 

7 291,00

8 526,10

9 970,42

 

11 659,40

13 634,51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Półprodukty i produkty w toku

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkty gotowe

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Towary

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaliczki na dostawy

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Należności krótkoterminowe

 

18 606,00

21 757,86

25 443,64

 

29 753,79

34 794,08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Należności od jednostek powiązanych

 

1 592,00

1 861,68

2 177,05

 

2 545,85

2 977,11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 msc

 

1 592,00

1 861,68

2 177,05

 

2 545,85

2 977,11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty pow. 12 msc

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inne

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Należności od pozostałych jednostek

 

17 014,00

19 896,17

23 266,58

 

27 207,94

31 816,97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 msc

 

17 014,00

19 896,17

23 266,58

 

27 207,94

31 816,97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty pow. 12 msc

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz

innych

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

 

świadczeń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inne

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dochodzone na drodze sądowej

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Inwestycje krótkoterminowe

 

628,00

49 347,79

85 254,29

 

127 154,18

176 205,73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krótkoterminowe aktywa finansowe

 

628,00

118,00

118,00

 

118,00

118,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

udziały lub akcje

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inne papiery wartościowe

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

udzielone pożyczki

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inne krótkoterminowe aktywa finansowe

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach

 

 

118,00

 

 

118,00

 

 

118,00

 

 

118,00

 

 

118,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

udziały lub akcje

 

118,00

118,00

118,00

 

118,00

118,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inne papiery wartościowe

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

udzielone pożyczki

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inne krótkoterminowe aktywa finansowe

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

 

 

510,00

 

 

49 229,79

 

 

85 136,29

 

 

127 036,18

 

 

176 087,73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

środki pieniężne w kasie i na rachunkach

 

510,00

49 229,79

85 136,29

 

127 036,18

176 087,73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inne środki pieniężne

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inne aktywa pieniężne

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne inwestycje krótkoterminowe

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

 

498,00

498,00

498,00

 

498,00

498,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktywa razem

 

 

54 317,00

 

 

109 591,09

 

 

153 022,84

 

 

203 569,32

 

 

262 563,27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Kapitał (fundusz) własny

 

 

67 985,00

 

 

104 894,45

 

 

147 736,07

 

 

197 592,46

 

 

255 779,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitał (fundusz) podstawowy

 

2 750,00

2 750,00

2 750,00

 

2 750,00

2 750,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

 

-2 550,00

-2 550,00

-2 550,00

 

-2 550,00

-2 550,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitał (fundusz) zapasowy

 

26 102,00

26 102,00

26 102,00

 

26 102,00

26 102,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

 

4 720,00

4 720,00

4 720,00

 

4 720,00

4 720,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

 

5 330,00

5 330,00

5 330,00

 

5 330,00

5 330,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zysk (strata) z lat ubiegłych

 

0,00

31 633,00

68 542,45

 

111 384,07

161 240,46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zysk (strata) netto

 

31 633,00

36 909,45

42 841,62

 

49 856,39

58 186,95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wlk ujemna)

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobowiązania długoterminowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

 

 

14 411,00

 

 

4 696,64

 

 

5 286,77

 

 

5 976,87

 

 

6 783,87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Rezerwy na zobowiązania

 

 

2 851,00

 

 

3 304,82

 

 

3 835,52

 

 

4 456,12

 

 

5 181,85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

 

819,00

957,74

1 119,98

 

1 309,70

1 531,57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

 

 

1 860,00

 

 

2 175,08

 

 

2 543,54

 

 

2 974,42

 

 

3 478,29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym długoterminowa

 

1 434,00

1 676,92

1 960,99

 

2 293,18

2 681,65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym krótkoterminowa

 

426,00

498,16

582,55

 

681,24

796,64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe rezerwy

 

 

172,00

 

 

172,00

 

 

172,00

 

 

172,00

 

 

172,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym długoterminowa

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym krótkoterminowe

 

172,00

172,00

172,00

 

172,00

172,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Zobowiązania długoterminowe

 

 

125,00

 

 

125,00

 

 

125,00

 

 

125,00

 

 

125,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wobec jednostek powiązanych

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wobec pozostałych jednostek

 

 

125,00

 

 

125,00

 

 

125,00

 

 

125,00

 

 

125,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym kredyty i pożyczki

 

125,00

125,00

125,00

 

125,00

125,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym inne zobowiązania finansowe

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym inne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobowiązania krótkoterminowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Zobowiązania krótkoterminowe

11 357,00

1 175,61

1 219,58

1 271,01

1 331,15

 

 

 

 

 

 

Wobec jednostek powiązanych

222,00

259,61

303,58

355,01

415,15

 

 

 

 

 

 

w tym z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 msc

222,00

259,61

303,58

355,01

415,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności pow. 12 msc

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

w tym inne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

Wobec pozostałych jednostek

10 219,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

w tym kredyty i pożyczki

10 219,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

w tym z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

w tym inne zobowiązania finansowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

w tym z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 msc

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

w tym z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności pow. 12 msc

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

w tym zaliczki otrzymane na dostawy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

w tym zobowiązania wekslowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

w tym z tytułu wynagrodzeń

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

w tym inne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

Fundusze specjalne

916,00

916,00

916,00

916,00

916,00

 

 

 

 

 

 

IV. Rozliczenia międzyokresowe

78,00

91,21

106,66

124,73

145,86

 

 

 

 

 

 

Ujemna wartość firmy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

Inne rozliczenia międzyokresowe

78,00

91,21

106,66

124,73

145,86

 

 

 

 

 

 

Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

Inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe

78,00

91,21

106,66

124,73

145,86

 

 

 

 

 

 

Pasywa razem

82 396,00

109 591,09

153 022,84

203 569,32

262 563,27

 

 

 

 

 

 

 

Data danych

 

 

2011-12-31

 

 

2012-12-30

 

 

2013-12-30

 

 

2014-12-30

 

 

2015-12-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status sprawozdania

 

 

Zaudytowane

 

 

Prognoza

 

 

Prognoza

 

 

Prognoza

 

 

Prognoza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okres

 

 

Narastająco

 

 

Narastająco

 

 

Narastająco

 

 

Narastająco

 

 

Narastająco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rachunek zysków i strat cz.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:

 

 

94 057,00

 

 

109 990,26

 

 

128 622,61

 

 

150 411,27

 

 

175 890,94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- od jednostek powiązanych

 

13 153,00

15 381,12

17 986,68

 

21 033,62

24 596,72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym Przychody netto ze sprzedaży produktów

 

89 296,00

104 422,74

122 111,95

 

142 797,72

166 987,65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

 

ujemna)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

 

4 761,00

5 567,51

6 510,65

 

7 613,55

8 903,29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszty działalności operacyjnej

 

 

73 312,00

 

 

82 716,92

 

 

94 019,71

 

 

107 121,20

 

 

122 315,84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym Amortyzacja

 

3 833,00

3 833,00

4 220,24

 

4 646,63

5 116,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym Zużycie materiałów i energii

 

25 328,60

29 619,26

34 636,77

 

40 504,24

47 365,65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym Usługi obce

 

11 508,00

12 482,73

13 540,01

 

14 686,85

15 930,83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym Podatki i opłaty, w tym:

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- podatek akcyzowy

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym Wynagrodzenia

 

20 723,40

24 233,94

28 339,17

 

33 139,83

38 753,72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym Pozostałe koszty rodzajowe

 

8 206,00

8 206,00

8 206,00

 

8 206,00

8 206,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym Wartość sprzedanych towarów i materiałów

3 713,00

4 341,98

5 077,51

5 937,64

6 943,48

 

 

 

 

 

 

Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)

20 745,00

27 273,34

34 602,90

43 290,08

53 575,11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rachunek zysków i strat cz. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe przychody operacyjne

18 341,00

18 395,63

18 491,81

18 542,55

18 429,17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

16 660,00

15 077,30

13 765,57

12 623,03

12 130,73

 

 

 

 

 

 

w tym Dotacje

23,00

21,39

20,23

19,06

18,17

 

 

 

 

 

 

w tym Inne przychody operacyjne

1 658,00

3 296,94

4 706,00

5 900,45

6 280,28

 

 

 

 

 

 

Pozostałe koszty operacyjne

2 969,00

3 023,63

3 119,81

3 170,55

3 057,17

 

 

 

 

 

 

w tym Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

w tym Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

806,00

804,39

803,23

802,06

801,17

 

 

 

 

 

 

w tym Inne koszty operacyjne

2 163,00

2 219,24

2 316,57

2 368,49

2 256,01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)

36 117,00

42 645,34

49 974,90

58 662,08

68 947,11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przychody finansowe

3 502,00

3 557,39

3 649,81

3 683,92

3 753,03

 

 

 

 

 

 

w tym Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

2 756,00

2 761,51

2 863,48

2 965,46

3 001,28

 

 

 

 

 

 

- od jednostek powiązanych

2 756,00

2 761,51

2 863,48

2 965,46

3 001,28

 

 

 

 

 

 

w tym Odsetki, w tym:

423,00

420,89

414,99

388,02

387,63

 

 

 

 

 

 

- od jednostek powiązanych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

w tym Zysk ze zbycia inwestycji

40,00

38,16

35,37

34,10

33,52

 

 

 

 

 

 

w tym Aktualizacja wartości inwestycji

12,00

10,88

10,61

9,84

9,05

 

 

 

 

 

 

w tym Inne

271,00

325,95

325,35

286,50

321,55

 

 

 

 

 

 

Koszty finansowe

804,00

635,51

733,82

794,90

864,40

 

 

 

 

 

 

 

w tym Odsetki, w tym:

 

226,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- dla jednostek powiązanych

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym Strata ze zbycia inwestycji

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym Aktualizacja wartości inwestycji

 

13,00

11,88

11,61

 

10,84

10,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne

 

565,00

623,62

722,20

 

784,06

854,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)

 

 

38 815,00

 

 

45 567,22

 

 

52 890,89

 

 

61 551,09

 

 

71 835,74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym Zyski nadzwyczajne

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym Straty nadzwyczajne

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zysk (strata) brutto (I±J)

 

 

38 815,00

 

 

45 567,22

 

 

52 890,89

 

 

61 551,09

 

 

71 835,74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podatek dochodowy

 

7 182,00

8 657,77

10 049,27

 

11 694,71

13 648,79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zysk (strata) netto

 

 

31 633,00

 

 

36 909,45

 

 

42 841,62

 

 

49 856,39

 

 

58 186,95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pokaż przykład tutajschowaj przykład